Bahzani

179 z 310 domov bolo obnovených

57.74%

60

domov zničených

70

domov vypálených

180

domov poškodených

780

kresťanov sa už vrátilo

160

rodín má nový domov