Karamless

358 z 754 domov bolo obnovených

47.48%

89

domov zničených

241

domov vypálených

424

domov poškodených

1073

kresťanov sa už vrátilo

330

rodín má nový domov