https://www.zijemvrk.sk/clanok/spravy/do-ruzomberka-prichadza-syrsky-katolicky-arcibiskup-bude-hovorit-o-situacii-v-krajine-a-viere-mladych-syrcanov