Medzinárodná koalícia Religions for Peace (Náboženstvá za mier) vydala pred očakávanými novembrovými voľbami výzvu podpísanú náboženskými vodcami v Mjanmarsku. Dokument s názvom Seize the opportunity! (Využite príležitosť!) bol zverejnený 13. júla 2020. Pápežskej nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pri tejto príležitosti poskytol rozhovor Mons. John Saw Yaw Han, generálny tajomník Katolíckej konferencie biskupov v Mjanmarsku. Vysvetľuje v ňom význam dokumentu, aby naši dobrodinci získali viac informácií o miestnom medzináboženskom dialógu. Dokument má predovšetkým zdôrazniť perspektívu vývoja krajiny, vychádzajúc zo skutočnosti, že dôležitú úlohu pri tom môžu zohrať vedúci predstavitelia rôznych náboženstiev. Súčasne má objasniť, do akej miery sú náboženskí vodcovia v Mjanmarsku zodpovední za nastolenie mierového spolužitia a účinnejšie dodržiavanie ľudských práv. Rozhovor viedla Mária Lozanová.

Dokument Seize the opportunity! (Využite príležitosť!) podpísali všetci mjanmarskí katolícki biskupi, ako aj náboženskí vodcovia budhistov, moslimov a hinduistov. Prečo je pre krajinu taký dôležitý?

Náboženstvo je v Mjanmarsku citlivou témou. Politicky motivované náboženské násilie tu má veľmi hlboké korene a ďalekosiahle následky. Náboženská neznášanlivosť sa často prejavuje nevraživým konaním, náboženské hodnoty konkrétneho vierovyznania sú neraz hanobené, zosmiešňované. Krajina už zažila v súvislosti s náboženskými otázkami extrémne násilie – viedlo k tomu, že mnohí prišli o život alebo stratili svoj domov. Aj dnes pokladáme za znepokojujúci nárast počtu prípadov náboženského fanatizmu či negatívnej indoktrinácie. Niekoľko jednotlivcov totiž náboženstvo využíva na presadzovanie svojej spoločenskej dominancie a ochranu vlastných hospodárskych a politických záujmov. Vyvolané konflikty a násilie destabilizujú krajinu a zároveň zastrašujú zahraničných investorov. Jednotlivci, ktorí majú len minimálnu konkurenciu, potom kontrolujú hospodárstvo krajiny a dôsledkami sú nedostatočný rozvoj a chudoba. V Mjanmarsku platí, že najjednoduchšie je iniciovať napätie pomocou „náboženskej viery“. Z týchto dôvodov má podpísaný dokument pre občanov dôležitú úlohu. Ľudia potrebujú harmonické a mierové spolužitie. Dôležitý je aj duch dokumentu – je cenný preto, lebo ukazuje, čo si želajú náboženskí vodcovia a čo chcú pre obyvateľov Mjanmarska. Dokument bude mať zaiste reálny vplyv na občanov a pomôže zmierniť panujúce napätie. Svetlo zvíťazí nad temnotou!

Bolo by nesprávne, keby sme sa ako katolíci a občania Mjanmarska nezasadzovali o budovanie nášho národa.

Čo je podľa vás najdôležitejším bodom dokumentu?

Predstavitelia jednotlivých náboženstiev právom poukázali na to, že „náboženskí vodcovia sú príliš bojazliví protestovať proti nespravodlivosti“. To je najvýraznejším a najdôležitejším bodom. Po mnoho desaťročí stáli viacerí čelní predstavitelia náboženstiev na strane mocných a ignorovali utláčaných. Náboženskí vodcovia však potrebujú občiansku odvahu, majú mať prorocký hlas, aby bojovali proti nespravodlivosti a budovali mier. Nadchádzajúce voľby sú pre krajinu veľmi dôležité, pretože sa v nich bude rozhodovať buď o zachovaní starého systému (exkluzívna kultúra spred roku 2015), alebo presadení federalizmu (inkluzívna kultúra).

V súčasnosti sa uskutočňuje prechod Mjanmarska k demokracii, čo prináša celý rad násilných konfliktov spojených so stratou domova. Mjanmarsko stojí na prahu veľkých reforiem. Stále sme v procese vykoreňovania bývalého systému, no krajina už zaznamenala veľa zmien aj pozitívnych signálov. Naši náboženskí vodcovia musia prevziať kľúčovú úlohu pri budovaní národa a na jeho ceste k väčšiemu sebavedomiu. Mjanmarsko by sa vďaka múdremu vedeniu a jasnej formulácii demokratickej vízie, ktorá umožňuje náboženskú, kultúrnu a etnickú rozmanitosť i zmenu myslenia na všetkých úrovniach, mohlo stať majákom náboženskej a etnickej integrácie.

Aký je prínos Katolíckej cirkvi k medzináboženskému dialógu v Mjanmarsku?

Každý jednotlivec môže niečo dosiahnuť! Všetci katolíci sú ako občania Mjanmarska zodpovední aj za svoju krajinu. Sme presvedčení, že je našou úlohou a občianskou povinnosťou, aby sme sa usilovali o to, aby sa krajina ďalej rozvíjala. Bolo by nesprávne, keby sme sa ako katolíci a občania Mjanmarska nezasadzovali o budovanie nášho národa. V kritických časoch je povinnosťou všetkých občanov pozdvihnúť hlas a usilovať sa o spoločné blaho. Platí, že ak majú všetci ľudia svoje práva, majú tiež svoje povinnosti. Hoci sú katolíci v Mjanmarsku menšinou, zohráva Katolícka konferencia biskupov v Mjanmarsku (v skratke CBCM) pod vedením kardinála Charlesa Boa dôležitú úlohu pri budovaní národa. Od volieb v roku 2015 vypracovala päťročný strategický plán osobitne zameraný na vzdelávanie a komplexný ľudský rozvoj, environmentálnu spravodlivosť, práva domorodého obyvateľstva, práva žien, ako aj spoluprácu s inými vierovyznaniami a náboženstvami za mier a ľudský rozvoj. Biskupská komisia pre medzináboženský dialóg a ekumenizmus je komisiou CBCM, ktorá si stanovila za cieľ spolupracovať s kmeňmi akejkoľvek viery, rozličnými náboženstvami či vierovyznaniami na dosiahnutí mieru a priateľského spolunažívania. Komisia zohráva dôležitú úlohu na úrovni Mjanmarska a Religions for Peace (Náboženstvá za mier) na medzinárodnej úrovni. Kardinál Charles Bo a biskup John Hsane Hgyi z diecézy Pathein sú zodpovední za biskupskú komisiu a majú aj vedúce postavenie v organizácii Religions for Peace (Náboženstvá za mier), ktorá je uznávaná na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni.

Pápež František v Mjanmarsku v roku 2017
Pápež František v Mjanmarsku v roku 2017

Akým iným výzvam musí čeliť vaša krajina v súvislosti s medzináboženským dialógom? Ktorým z nich sa podľa vás treba osobitne venovať?

V Mjanmarsku je najobľúbenejšou sociálnou sieťou Facebook. Prostredníctvom neho vládne stránky zverejňujú svoje oficiálne oznámenia – týmto spôsobom oslovujú ľudí veľmi ľahko a rýchlejšie ako pomocou iných komunikačných prostriedkov. Na druhej strane je na Facebooku mnoho falošných účtov a profilov, ktoré sú určené na šírenie nepravdivých správ či posolstiev podnecujúcich k nenávisti. Jednotlivci a skupiny ich teda využívajú aj na rozdúchavanie náboženských konfliktov a násilia. Pravdepodobne sú za tým politické dôvody a hospodárske záujmy. Administrátori Facebooku, ako i naše ministerstvo informácií začali odstraňovať falošné účty a rovnako príspevky, ktoré šíria nenávistné výroky alebo falošné správy. Treba však, aby postupovali ešte efektívnejšie.

Dôležitou historickou udalosťou bola návšteva pápeža Františka v Mjanmarsku roku 2017. Čo znamenala pre krajinu?

Môžeme povedať, že Katolícka cirkev vďaka pápežovej návšteve získala v porovnaní s ostatnými kresťanskými vierovyznaniami inú váhu. Preukazuje sa jej viac rešpektu než predtým a boli jej udelené určité práva. S budhistami, resp. predstaviteľmi iných náboženstiev sme tak mohli pri budovaní mieru nadviazať užšiu spoluprácu. Kľúčovými posolstvami pápežovej návštevy boli láska, mier a harmónia. Mjanmarských katolíkov návšteva veľmi povzbudila a posilnila ich vieru. Katolícka cirkev dnes v krajine pozdvihuje svoj hlas za tých, ktorí nemajú vlastný hlas, a usiluje sa o mier a spravodlivosť pre všetkých.

5 000 rodinám v zničenom Bejrúte sme prisľúbili pomoc. Posielame potravinové balíčky. Pridajte sa ak môžete.