Na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá tento rok pripadá na 24. júna, slávi pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi „Deň dobrodincov“. Pri príležitosti tohto sviatku by sa zamestnanci spolu s projektovými partnermi nadácie, medzi ktorých patria tisíce biskupov, kňazov, rehoľníkov a laikov zapojených do pastoračnej služby, chceli osobitným spôsobom poďakovať všetkým dobrodincom ACN za ich vernú podporu. 

Dobrodinci, od najmenšieho po najväčšieho, tvoria duchovnú rodinu pápežskej nadácie a sú „skrytým srdcom“ a „hnacím motorom“ jej pastoračného poslania a činnosti. Bez srdca, ktoré je vnútorným zdrojom lásky, nemôžeme urobiť nič skutočne dobré. Len láska otvára naše srdce, aby sme prinášali ovocie a aby naše ovocie zostalo (porov. Jn 15, 16). Dobrodinci ACN svojou pomocou núdznym a chudobným napodobňujú lásku Ježišovho srdca, ktorá zvíťazila nad zlom vo svete a dáva nám večný život.

Pravdepodobne najstarším biblickým zobrazením Ježišovho srdca je Kristus ako Dobrý pastier. Hľadá každú jednu ovcu a stará sa o ňu. Zodvihne si ju na plecia a pritisne si ju k srdcu. Z toho vychádza aj pastoračný charakter projektov ACN. Ježiš nám prostredníctvom svojho Najsvätejšieho Srdca zjavuje tajomstvo Božej dobroty voči všetkým ľuďom. Od neho sa učíme prijímať našich blížnych s jeho milosrdenstvom a vidieť v nich samého Ježiša. Každého človeka nosí tak hlboko vo svojom srdci, že mohol povedať: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40). 

Skutky milosrdenstva nás najhlbšie spájajú s Ježišovým srdcom. Milosrdenstvo – Misericordia znamená mať srdce pre trpiacich, núdznych, slabých a zranených. Preto chceme na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho osobitne ďakovať Bohu za štedrosť našich dobrodincov a modliť sa s našimi projektovými partnermi za nich, ich rodiny a ich úmysly. 

 

 

Väčšina dobrodincov pomáha ACN v skrytosti a svoje dary dáva pohnutá vierou v Božiu lásku. Dôvera v Spasiteľovo srdce dáva každému daru, bez ohľadu na to, aký je malý alebo veľký, nesmiernu spásnu hodnotu. Mnohí z našich dobrodincov sú ako chudobná vdova z evanjelia, ktorá do pokladničky vložila len dve drobné mince, ale Ježiš o nej povedal, že dala viac ako všetci ostatní (porov. Mk 12, 41-44). Takto dobrodinci darujú trpiacej Cirkvi nielen svoje peňažné dary, ale aj svoje modlitby, svoju vieru a dokonca aj svoje utrpenie a choroby, ktoré prijímajú s dôverou v Boha a obetujú ich za druhých.

To robí z charitatívnej činnosti Cirkvi vzácny nevyčerpateľný poklad, mešec, ktorý sa nezoderie a ktorý nezničí moľ (porov. Lk 12, 33). Tento pravý poklad v nebi chceme stále viac zveľaďovať úctou a láskou k Ježišovmu Srdcu a prosíme Pána: Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca. 

 

Svätá sestra Faustína Kowalská napísala vo svojom Denníčku (č. 163) krásnu modlitbu o milosrdnej láske Ježišovho Srdca, ktorá vyjadruje aj hlavný vnútorný motív veľkorysej pomoci našich dobrodincov a poslania ACN:

 

“Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, ó, Pane. Nech tá najvznešenejšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych. 

Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale hľadala to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc. 

Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola naklonená potrebám svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych. 

Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila hanlivo o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.

Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre, a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. 

Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc svoju vlastnú únavu a ustatosť. 

Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s každým utrpením svojich blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem prebývať úprimne aj s tými, o ktorých viem, že zneužijú moju dobrotu a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si Tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj.

Ó, Ježišu môj, premeň ma v seba, lebo Ty všetko môžeš. Amen.”

 

 

P. Martin M. Barta

Duchovný asistent ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

 

 

 

Ďakujeme Vám za pomoc aj pri týchto dielach:

Podporili sme živobytie a aktivity pre 105 sestier z kongregácie Nepoškrvnenej Panny Márie na Ukrajine.

Rekonštrukcia a údržba rezidencie pre seniorov (Charitatívne združenie sv. Vincenta de Paul v Aleppe, Sýria).

Zásobník pitnej vody pre školiace stredisko pre lídrov vo farnosti Polising’isi v Tanzánii, ktoré prevádzkujú sestry misionárky pallotínky.

Zdravotná starostlivosť a ochrana pred Covid 19 pre Centrálnu provinciu Milosrdných sestier Svätého kríža v štáte Džharkand v Indii.

Farnosť svätej Márie Goretti v meste Chambellan na Haiti ďakuje za nové auto, potrebné na navštevovanie farníkov vo vzdialených oblastiach.

Letné tábory s názvom „Hrad veľkého Kráľa“ pre sýrsku mládež v mestách Damašk, Aleppo a Kafroun.