V dnešný deň – 31. októbra – sa najmä v americkom kultúrnom prostredí oslavuje Halloween. Vedeli ste však, že tento názov mal v starej angličtine tvar „All Hallows’ Eve“ a znamená „predvečer všetkých svätých“?

Ide vlastne o vigíliu Sviatku všetkých svätých a je to prvý deň z trojdňového slávenia a pripomínania si tých, ktorí hrdinsky žili svoju vieru v Krista a mnohí za ňu zomreli. Zároveň sa modlíme aj za duše v očistci a pripomíname si, že aj my, Cirkev putujúca, potrebujeme pokánie, pretože aj nás čaká smrť.

V mnohých kultúrach sa už od nepamäti jesenné obdobie spája s umieraním – umieraním prírody, ktorá človeku dávala počas predchádzajúceho obdobia všetko, čo potreboval na prežitie. Dni sa skracujú a ochladzujú a svet sa ponára do ticha. S tým súvisí aj reflexia človeka nad vlastným životom, ktorý raz skončí. Aj kresťania vnímali tieto zmeny a nie náhodou sa aj liturgický rok blíži ku koncu práve v tomto období.

 

Uvedomujeme si, že pozemský život je len dočasný

V týchto dňoch máme špeciálne na mysli pokánie a pokorné priznanie toho, že naše telo je smrteľné. Ako kresťania však vďaka Zjaveniu veríme, že naša duša smrteľná nie je. Veríme, že aj keď naše telo bude porušené, našu dušu nemôže zabiť nič.

Preto na Sviatok všetkých svätých a v jeho predvečer („All Hallows’ Eve“) oslavujeme všetkých, ktorí nás predišli do večnosti a žili svätý život, ba dokonca často odvážne zomreli za Krista. Nebáli sa stratiť svoj pozemský život, lebo vedeli, že ten večný ich čaká v nebi s Bohom.

Tento sviatok Cirkev pozná už od prvých storočí. Konkrétnejšie sa s ním spája rok 609, kedy pápež Bonifác IV. nenechal jednoducho zbúrať Panteón (chrám všetkých rímskych bohov) v Ríme, ale namiesto toho ho zasvätil Panne Márii, patrónke mučeníkov a z katakomb doň dal preniesť pozostatky prvých kresťanských mučeníkov.

Neskôr sa k tomuto sviatku pridal nasledujúci deň – 2. november, ako spomienka na všetkých zosnulých, ktorí ale ešte nie sú v plnom spoločenstve s Bohom, ale trpia v očistci. Za ne sa kresťania modlili a prinášali obety, aby pomohli dušiam, ktoré sú už bezmocné a nedokážu si pomôcť samy.

Sviatok všetkých svätých bol pôvodne len miestnym sviatkom v Ríme. Pápež Gregor III. presunul sviatok všetkých svätých z 13. mája na 1. november. Pápež Gregor IV. potom rozšíril tento sviatok na celú Cirkev.

 

Katolícki prisťahovalci priniesli do Ameriky svoje zvyky

Predvečer Sviatku všetkých svätých slávili katolíci na celom svete, ale svojej kultúrne vlastným spôsobom. Táto prax trvala 1 500 rokov a svoje zvyky priniesli katolíci aj do Spojených štátov.

  • Obliekanie sa do masiek na Halloween pochádza z Francúzska.
  • Vyrezávanie tekvíc pochádza od Írov, ktorí pôvodne vyrezávali repu.
  • Angličania chodili po domoch a prosili o tzv. „dušičkové koláče“. Ľuďom, ktorí ich pohostili sľúbili, že sa pomodlia za ich drahých zosnulých.

Nepochopený Halloween

Keďže Severná Amerika bola prevažne protestantská, tieto zvyky boli opísané ako pohanské. Pravdepodobne preto, že generácie protestantov, ktoré odišli do Severnej Ameriky, sa s modlitbami za duše v očistci už nestretávali, až kým v 19. storočí nezačali prichádzať do USA aj katolíci z európskych krajín, ktorí si so sebou priniesli aj tieto sviatky a zvyky.

„Nech Ťa chváli, môj Pane, naša sestra smrť tela…“

svätý František z Assisi

 

Slávenie tzv. Halloweenu je zrejme kontroverzné práve od toho momentu. Nie všetky kresťanské cirkvi totiž veria v očistec a preto nedovoľujú žiadne spájanie sa s dušami mŕtvych.

Preto mohli byť katolíci nepochopení a obvinení z “vyvolávania duchov”.

 

Pohanský zvyk?

Halloween nemá pôvod v pohanstve, satanizme, Samhaine, druidských sviatkoch ani v okultizme. Aj keď sa odohráva v rovnakom čase ako bývalé pohanské zvyky, kresťanský Sviatok všetkých svätých – ani jeho predvečer – týmto faktom nestrácajú svoju posvätnosť (v sekularizovanom svete však nie je možné zabrániť tomu, aby okultné praktiky prenikali aj do Halloweenu).

Narozdiel od všeobecne prijímaného názoru, pokus o spojenie medzi večerom pred sviatkom všetkých svätých a Samhainom prišiel až vyše 1 000 rokov po tom, ako bol Sviatok všetkých svätých vyhlásený za univerzálny sviatok. Neexistujú dôkazy o tom, že by pápež Gregor III. alebo pápež Gregor IV. vôbec vedeli o Samhaine.

Na nebezpečenstvo okultných praktík či mágie, ktoré sa s ním môžu spájať, však jednoznačne upozorňuje aj Katolícka cirkev a prísne zakazuje akékoľvek praktizovanie nekromancie a okultizmu.

Dôležité však je, že Cirkev nás učí, že smrťou našich blízkych sa nekončia naše vzťahy s nimi. Veríme totiž, že oni stále žijú, a že sú stále súčasťou našej rodiny, našej Cirkvi. Pretože náš Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých (porov. Mt 22, 23).

Ich duše sú nesmrteľné a z Cirkvi putujúcej (ľudí žijúcich na zemi) sa stali Cirkvou oslávenou (svätí v nebi) alebo trpiacou (duše v očistci). Všetky tieto stavy Cirkvi sú súčasťou jedného mystického Kristovho Tela. Preto sa môžeme a máme modliť za našich blízkych, ktorí sú v očistci, alebo prosiť o príhovor svätých.

Predvečer Sviatku všetkých svätých môže byť krásna udalosť

Dnes nás Cirkev vyzýva, aby sme si opäť privlastnili späť sviatok “Halloweenu”, no nepoukazovali na temnotu a strach, ako to robí počas tohto sviatku sekularizovaná spoločnosť, ani neprepadli konzumu, ktorý sa už žiaľ spája so všetkými kresťanskými sviatkami.

Naopak, práve dnes máme myslieť na to, že nič fyzické si z tohto sveta nevezmeme do večnosti a máme ohlasovať, že Kristus premohol smrť a nie je žiadna tma, ktorú by On neprežiaril. Práve to je dôvodom na oslavu – a to v mysli spoločne, aj so zosnulými.

Pripomínajme si práve dnes a nasledujúce dni, že smrť je len bránou do večnosti, ktorú pre nás Boh pripravil, konajme pokánie, radujme sa a volajme ako svätý František Assiský: „Nech Ťa chváli, môj Pane, naša sestra smrť tela…“

 

MÁRIA VARCHOLA

 


Ilustračná fotografia: Kapucínska krypta v Ríme – vyzdobená z kostí tiel zosnulých kapucínov. Zdroj: flickr.com

Zdroje:

  • youtube.com : The REAL Meaning of Halloween with Fr. Ambrose Criste | E65
  • https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-10/the-catholic-roots-of-halloween-the-vigil-of-all-saints-day.html
  • https://www.catholic.com/magazine/print-edition/taking-back-our-holy-halloween
  • https://www.catholic.com/qa/its-ok-to-celebrate-halloween
  • https://www.wordonfire.org/articles/contributors/its-time-for-catholics-to-embrace-halloween/