Vznik pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je úzko spätý s fatimskými zjaveniami Panny Márie, ktorú si ACN zvolila za svoju ochrankyňu a patrónku. Vo Fatime Božia Matka ukázala Cirkvi cestu k víťazstvu lásky nad zlom – cez modlitbu, obetu a zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Spolupracovníci ACN uctievajú Pannu Máriu ako svoju Matku, orodovníčku a sprostredkovateľku všetkých milostí, zasväcujú jej všetky svoje diela a v boji proti zlu dôverujú v silu modlitby svätého ruženca.

Panna Mária sa od 13. mája 1917 šesťkrát zjavila trom pastierikom v portugalskom meste Fatima a zverila im posolstvo pre svet. Cez Luciu, Františka a Hyacintu varovala pred nebezpečenstvom, ktoré pre ľudstvo predstavuje Októbrová revolúcia a komunizmus v Rusku. Prostriedkami, ktorými možno odvrátiť vojny a katastrofy vo svete, sú podľa slov Panny Márie modlitba, pokánie a vnútorné obrátenie. Dňa 13. októbra 1917 bolo viac ako 50 000 ľudí vo Fatime svedkami zázraku, keď sa slnko začalo točiť okolo vlastnej osi, priblížilo sa k zemi a vzápätí opäť vystúpilo na nebo. Katolícka cirkev fatimské zjavenia uznala za pravé. 

Posolstvo Panny Márie z Fatimy bolo pre zakladateľa ACN, holandského premonštráta Werenfrieda van Straaten počas celého jeho života vodítkom a hlavnou myšlienkou jeho činnosti. Svoje dielo Kirche in Not – Pomoc trpiacej Cirkvi (predtým Ostpriesterhilfe – Pomoc kňazom z východu) niekoľkokrát slávnostne zasvätil Panne Márii Fatimskej.  Bolo mu zrejmé, že svet je v smrteľnom nebezpečenstve, ak nebude nasledovať výzvu Panny Márie. Podľa jeho názoru sa za historickými a politickými javmi v skutočnosti skrýva jediné: apokalyptický boj medzi ženou a drakom. 

 

 

Dielo ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi by bez zjavení Božej Matky vo Fatime nebolo dnes vôbec mysliteľné. Pridŕža sa totiž „duchovnej stratégie“, na ktorú poukázala vo Fatime Ružencová kráľovná, aby sa odvrátilo najväčšie zlo tohto sveta – neverectvo. Tým by sa priniesol svetu pokoj.

„Keď vypočujete moje želania, nastane pokoj, “ povedala Božia Matka v roku 1917. Jej prorocké slová a ňou žiadané zasvätenie sveta majú aj dnes, po viac ako 100 rokoch, rozhodujúci význam. Pápež Pius XII. považoval zjavenie vo Fatime dokonca za „najväčší zásah Boha do dejín ľudstva po smrti apoštolov“.

Príchodom Panny Márie do Fatimy chcel Boh ochrániť svet pred katastrofou druhej svetovej vojny a ateistického komunizmu. A predsa sa slová Božej Matky nestretli s veľkou odozvou. Strašnými následkami tohto „neposlúchnutia“ trpíme doteraz: prenasledovanie kresťanov, odpad od viery nepochopiteľných rozmerov, morálny rozpad, aký dejiny nikdy nepoznali, vojny vo všetkých častiach sveta, hrozba atómového konfliktu. Čo Mária ukázala trom pastierikom je dnes aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Emeritný pápež Benedikt XVI. povedal vo svojej  kázni vo Fatime: „Kto si myslí, že prorocká misia Fatimy sa skončila, ten sa mýli.“

„Ľudstvo stojí na rázcestí ako ešte nikdy. Vlastní neslýchané prostriedky moci: je v stave urobiť zo sveta kvitnúcu záhradu alebo kopu popola,“ napísal svätý Ján Pavol II. pri zasvätení sveta Srdcu Panny Márie. Aby sme mohli spolupracovať na „kvitnúcej záhrade“, podarovala nám Mária celkom jednoduché nadprirodzené prostriedky, ktoré vedia používať dokonca deti. Dôkazom toho sú svätí malí vizionári z Fatimy.

Ide o dennú modlitba ruženca, prežívané zasvätenie jej Nepoškvrnenému Srdcu, odprosujúcu pobožnosť v prvé soboty v mesiaci a obetu všedného dňa, ktorú prijmeme z lásky k Bohu na odčinenie hriechov, za obrátenie hriešnikov a na útechu pre Boha. Je to cesta kajúcnosti a obrátenia. V tomto zmysle má ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi svoje pevné miesto v srdci fatimského posolstva.

P. Martin Maria Barta, duchovný asistent ACN

 

Posolstvo fatimskej Panny Márie, také materinské, je zároveň silné a rozhodné. Zdá sa byť prísne. Znie ako reč Jána Krstiteľa na brehu Jordánu. Vyzýva k pokániu. Varuje. Volá k modlitbe. Odporúča ruženec. Toto posolstvo je adresované každému človeku.

sv. Ján Pavol II., 13.5.1982 vo Fatime

 

Fatima a naše dielo

(z Duchovných smerníc ACN)

 

Podobne ako fatimské posolstvo, aj naše dielo súvisí s historickou udalosťou a dôsledkami komunistickej Októbrovej revolúcie (1917), ktorá bola vo svojej najhlbšej podstate a dôsledkoch totálnym povstaním proti Bohu. Preto je naše dielo úzko spojené s Fatimou. Vo Fatime Mária poukázala na liek proti tejto vzbure. Jej posolstvo však nenašlo veľa viery. A tak sa rozpútala druhá svetová vojna. Tá sa skončila víťazstvom komunizmu, ktorý si podrobil tretinu ľudstva. Dôsledkom boli milióny utečencov, železná opona naprieč Európou a neslýchané prenasledovanie kresťanov. Ako odpoveď na to vzniklo v roku 1947 naše dielo.

V roku 1917 Mária varovala svet, že ak sa neobrátime, budú zničené celé národy. Nevieme, ktorým národom takto hrozí záhuba. Nevieme, či ide o duchovnú, morálnu a psychologickú skazu, ktorú vidno u mnohých postkomunistických krajín na Východe, ale aj u mnohých drogovo závislých či sexuálnych deviantov a vôbec ako dôsledok blahobytného materializmu na Západe, alebo mala Mária na mysli fyzické zničenie celých národov. Nevieme, či sa tejto veľkej katastrofe dá ešte zabrániť. Nevieme, či my sami budeme medzi tými, čo prežijú.

Vieme však, že Mária dokáže rozšliapnuť hlavu hada. Preto sme celé naše dielo zasvätili fatimskej Kráľovnej ruženca, ktorá nám ukázala cestu, vedúcu k víťazstvu nad komunizmom a jeho následkami a k oslobodeniu prenasledovanej Cirkvi. Ona nehovorila o prispôsobovaní sa tomuto svetu, ale o obrátení, pokání a modlitbe ruženca. Nezavrhujte jej posolstvo. Mária je naša Matka, naša Kráľovná, náš vzor, naša Pomocnica, veľká vodkyňa v boji proti drakovi, prostredníčka milostí, ktoré potrebujeme, a je hodná všetkej chvály, pretože z nej vyšlo Slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh.

 

 

Zasvätenie nadácie ACN Fatimskej Panne Márii, 1967

 

Svätá Mária, Matka Božia, zhliadni na svoje deti, ktoré sa k tebe utiekajú v modlitbe. 

Ty, ktorá si vždy hovorila Bohu áno, si požehnaná medzi ženami. 

Utvor naše srdcia podľa srdca svojho v radosti svojho ducha. 

Tebe, Bolestná Matka a Nepoškvrnená Panna, zasväcujeme svoj život a celé dielo, ktoré nám bolo zverené, aby sme ho naplnili v službe prenasledovanej a ohrozenej Cirkvi. 

Ochraňuj nás a tých, ktorí sú nám drahí. 

Ochraňuj všetkých, ktorých nám Boh zveril. 

Daj nám svoju vieru, svoju nádej, svoju lásku. 

Vezmi nás pod svoju materskú ochranu a zostaň stále s nami.

Amen. 

 

Pod jej ochranným plášťom sa nestratíme. Z jej náručia dostaneme nádej a pokoj.

pápež František, 13.5.2017 vo Fatime

 

 

Foto: ACN, Cathopic, Canva