Projekt rekonštrukcie obcí a miest Ninivskej planiny a návratu irackých kresťanov domov

Z RUÍN K DOMOVU

 Koordinovaná iniciatíva hlavných kresťanských cirkví v Iraku

s podporou pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need

 

 

Po porážke militantnej organizácie ISIS kresťania túžia po tom, aby sa mohli vrátiť do svojich rodných, teraz už oslobodených obcí na Ninivskej planine. Bez vonkajšej pomoci však:

  • nebudú schopní opraviť si svoje obydlia a obecnú infraštruktúru;
  • v meniacich sa politických konšteláciách na Ninivskej planine bude zložité zaručiť im ich právo na návrat;
  • ich domovy budú okupované inými skupinami alebo ponechané prázdne, a zostávajúci kresťania tak nebudú mať inú možnosť ako emigrovať;
  • je pravdepodobné, že toto bude znamenať koniec kresťanstva v Iraku.

Uznávajúc všeobecné ľudské právo každej vysídlenej osoby na návrat vytvorili tri kresťanské cirkvi na Ninivskej planine (Sýrska katolícka cirkev, Sýrska ortodoxná cirkev a Chaldejská katolícka cirkev) s pomocou pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need Komisiu pre rekonštrukciu Ninive (NRC – Nineveh Reconstruction Committee), aby spoločne:

  • lobovali a získavali finančné prostriedky na obnovu kresťanských obcí na Ninivskej planine a na návrat kresťanov do týchto obcí (len samotná renovácia súkromných domov sa odhaduje na 250 miliónov amerických dolárov);
  • plánovali a monitorovali rekonštrukciu a podávali správy o využívaní získaných finančných prostriedkov;
  • informovali verejnosť o priebehu procesu návratu kresťanov;
  • vyzývali všetky vlády a dobročinné organizácie, aby podnecovali k podniknutiu politických krokov medzinárodného spoločenstva, ktoré sú nevyhnutnú na zabezpečenie univerzálneho práva na návrat pre irackých kresťanov.

ACN zapojila svoje prostriedky do služby tejto veci; financovala renováciu prvých 188 domov, pričom naďalej poskytuje stravu a ubytovanie zostávajúcim 95 000 kresťanským utečencom z Ninivskej planiny vysídleným v rámci štátu, ktorí čakajú na príležitosť vrátiť sa domov.

 

 

“Toto je historický moment pre budúcnosť kresťanstva v Iraku.”

O. Andrzej Halemba

Momentálna situácia

V súčasnosti je ešte stále 12 000 registrovaných kresťanských rodín (približne 95 000 ľudí), ktoré utiekli pred vojnou v Mosule a na Ninivskej planine a momentálne žijú ako tzv. vnútorne vysídlené osoby (IDP – internally displaced persons), t.j. utečenci vysídlení v rámci štátu, v meste Erbil a v susedných mestách. Po zmiernení konfliktu a oslobodení obcí sa mnohí z týchto kresťanov snažia vrátiť do svojich domovov a k pôvodnému živobytiu.

Avšak deštrukcia je značná: takmer 13 000 domov v deviatich kresťanských obciach na Ninivskej planine bolo poškodených, vypálených alebo úplne zničených. Všetky bolo vyplienené. Utečenci vysídlení v rámci vlastného štátu sa pomaly vracajú na miesta svojich pôvodných domovov, aby vyhodnotili škody a zvážili možnosti, ako začať odznova.

Už aj tak zložitú situáciu komplikujú ďalšie problémy: obavy o bezpečnosť v obciach, kurdsko-iracké politické manévrovanie v teréne, poškodená infraštruktúra (voda, elektrina, cesty, školy, nemocnice), a predovšetkým prechodné obdobie medzi ukončením príspevkov na mesačný prenájom bytu a tiež ukončením dodávok potravinových balíkov – ktoré momentálne zabezpečujú iba cirkvi – a začiatkom nového života na Ninivskej planine.

Aj napriek týmto problémom sa z dôvodu obáv o vnútorne vysídlené osoby aj o budúcnosť kresťanstva v Iraku vôbec zjednotili Sýrska katolícka cirkev, Sýrska ortodoxná cirkev a Chaldejská katolícka cirkev v Komisii pre rekonštrukciu Ninive (NRC), a to v úsilí o obnovu týchto obcí a v snahe o naplnenie túžby rodín vrátiť sa ku svojim koreňom.

ACN – Aid to the Church in Need podporuje NRC prostredníctvom komunikácie, fundraisingových kampaní a žiadostí o podporu u vlád a kľúčových inštitúcií.

DEŠTRUKCIA KRESŤANSKÝCH OBCí NA NINIVSKEJ PLANINE SPÔSOBENÁ ISIS

Východiskové okolnosti

Po dobytí Mosulu Islamským štátom (ISIS) v lete 2014 kresťania a iné menšiny utiekli – mnohé iba s tým, čo mohli uniesť – hľadajúc útočisko najprv v meste Qaraqosh a po tom, čo sa o mesiac neskôr ISIS prehnal aj týmto mestom, prúdiac ďalej do miest Erbil, Alqosh, Dohuk, Zakho, Sulaymaniyah a do ďalších bezpečnejších miest.

Tieto dve vlny vyhnaných kresťanov a menšinových skupín navýšili počet tých, ktorí sa ocitli v priamej existenčnej závislosti od pomoci Cirkvi v týchto regiónoch na asi 150 000, a to v priebehu niekoľkých dní.

Po niekoľkých mesiacoch, keď mnohí utečenci pokračovali v ceste ďalej do iných miest alebo krajín, sa dlhodobý počet rodín, ktoré sú pod opaterou Cirkvi, ustálil na približne 12 000, čo je asi 95 000 ľudí závislých od pomoci s ubytovaním, stravou, vzdelaním a zdravotnou starostlivosťou.

Mnohí ľudia sa okrem prežívania intenzívneho duchovného utrpenia a strachu o svoje vlastné životy vyrovnávajú aj so stratou niekoľkých rodinných príslušníkov spôsobenou ISIS a čelia materiálnej biede, pretože často unikli iba v oblečení, ktoré mali na sebe.

Takmer 50% všetkých finančných prostriedkov, koordinovaných arcidiecézou v Erbile, vynaložených na udržanie zostávajúcej populácie kresťanov v Iraku (približne 34,5 miliónov EUR za roky 2014 až 2017) bolo a naďalej je poskytovaných darcami pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need, pričom zvyšných 50% pochádza od mnohých iných charitatívnych organizácií a darcov.

 

Projekt ” Z ruín k domovu”

Projekt rekonštrukcie sa zameriava na obnovu súkromných domov patriacich tzv. vnútorne vysídleným osobám (IDP), ktoré utiekli z kresťanských obcí na Ninivskej planine a od roku 2014 žijú v provizórnych podmienkach predovšetkým v kurdskom Erbile a okolitých mestách.

Po oslobodení Ninivskej planiny od ISIS a po dosiahnutí relatívnej stability v niektorých kresťanských obciach začali kresťanskí utečenci vysídlení v rámci štátu plánovať svoj návrat domov a obrátili sa na miestnych predstaviteľov cirkví s pozvaním do tábora IDP v Erbile a s prosbami o pomoc pri návrate domov. Títo čelní predstavitelia Chaldejskej katolíckej cirkvi, Sýrskej katolíckej cirkvi a Sýrskej ortodoxnej cirkvi sa zase obrátili na ACN – pápežskú nadáciu, ktorá pomohla kresťanským vysídlencom prežiť takmer tri roky v meste Erbil a v priľahlých mestách.

Vo februári 2017 preto vznikla Komisia pre rekonštrukciu Ninive (NRC), deväťčlenného orgánu zloženého zo šiestich členov zastupujúcich tri spomenuté cirkvi a z troch expertov (v oblasti komunikácii, v oblasti finančného manažmentu a reportingu a v oblasti internej koordinácie). Komisia má podporu miestnych architektov, inžinierov a stavebných firiem. Práve toto bol začiatok mimoriadneho postupu, takzvaného „Marshallovho plánu“, ktorého víziou je nielen rekonštrukcia územia, ale aj podpora zamestnanosti prostredníctvom výstavby a služieb, ktoré s ňou súvisia.

Je dôležité poznamenať, že hlas čelných predstaviteľov cirkví na Ninivskej planine a ich úloha sú silnejšie ako v iných oblastiach Iraku. Patriarchu chaldejských katolíkov, sýrskokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu Sýrskej ortodoxnej cirkvi pozorne sledujú nielen veriaci, ale aj civilné úrady.

Ako konkrétny prejav spoluúčasti a podpory irackým kresťanom spustila nadácia ACN fundraisingovú kampaň na podporu okamžitej rekonštrukcie obydlí. Zároveň začala s prípravami na ďalšiu fundraisingovú akciu s cieľom obnovy a prestavby ďalších domov a cirkevných objektov, vrátane kláštorov a katechetických stredísk. Tá je naplánovaná na blízku budúcnosť.

ACN však dokáže pokryť len časť nákladov potrebných na rekonštrukciu. Preto sa obracia na vlády všetkých krajín, cirkevné organizácie a charitatívne inštitúcie a na konkrétnych jednotlivcov, aby spolu s ňou podporili Komisiu pre rekonštrukciu Ninive a prostredníctvom nej aj kresťanov v Iraku.

Zriadenie Komisie pre rekonštrukciu Ninive (NRC – Nineveh Reconstruction Committee).

Zakladajúcimi signatármi sú (zľava doprava):
J.E. Timothaeus Moussa Al Shamany, arcibiskup Sýrskej ortodoxnej cirkvi v Antiochii; J.E. Yohanna Petros Mouche, sýrskokatolícky arcibiskup Mosulu; o. Andrzej Halemba, ACN – Sekcia Blízky východ; J.E. Nicodemus Daoud Matti Sharaf, sýrskoortodoxný metropolita Mosulu, Kirkúku a Kurdistanu a J.E. Mikha Pola Maqdassi, chaldejskokatolícky biskup Alqoshu.

Nadácia ACN si v súvislosti so založením NRC vyžiadala dva prieskumy: odhad škôd a prieskum zámerov obyvateľstva. Závery sú uvedené v nasledujúcich mapách:

Deštrukcia spôsobená počas okupácie 9 kresťanských obcí v severnom Iraku Islamským štátom (2014 – 2017)
Zdroj: Prieskum uskutočnený nadáciou ACN na Ninivskej planine (s výnimkou Mosulu)

štúdii zameranej na zisťovanie škôd inžinierske tímy katalogizovali mieru zničenia takmer 13 000 súkromných domov, ktoré boli vypálené, zničené alebo čiastočne poškodené organizáciou ISIS, ako aj škody na školách, zdravotných strediskách a cirkevných budovách. Tieto zistenia predstavujú základný prieskum, ktorý slúži ako podklad pre odhad nákladov na rekonštrukciu.

Vypočítaný odhad nákladov na rekonštrukciu bude presahovať 250 miliónov amerických dolárov. NRC pridelí zhromaždené prostriedky podľa škody na majetku vypočítanej v prieskume. NRC bude pracovať v súčinnosti s miestnymi architektmi, inžiniermi a stavebnými firmami priamo na mieste, sledovať postup výstavby, zabezpečovať ukončenie projektu a poskytovať hodnotiace správy príslušným zdrojom financovania.

Deštrukcia spôsobená počas okupácie 9 kresťanských obcí v severnom Iraku Islamským štátom (2014 – 2017)
Zdroj: Prieskum uskutočnený nadáciou ACN na Ninivskej planine (s výnimkou Mosulu)

Deštrukcia spôsobená počas okupácie 9 kresťanských obcí v severnom Iraku Islamským štátom (2014 – 2017)
Zdroj: Prieskum uskutočnený nadáciou ACN na Ninivskej planine (s výnimkou Mosulu)

Poškodené cirkevné objekty (úplne zničené, čiastočne poškodené alebo vypálené): kostoly (34), kaplnky (6), kláštory – činné (15), kláštory – kontemplatívne (3), svätyne (6), fary (10), biskupstvá (2), farské kancelárie (9), farské centrá (4), seminár (1), katechetické strediská (6), pastoračné centrá (2), kultúrne centrá (4), otvorené rekreačné plochy (3), športové strediská (4), stredisko šitia liturgických rúch (1), viacúčelové haly (21), prednáškové sály (3), internetové strediská (3), sály určené na kary (5), sály na svadobné recepcie (4), cirkevné priestory na prenájom – všeob. (79), cirkevné priestory na prenájom – obchody (89), sady (7), cintoríny (10), materské školy (13), základné školy (2), detské jasle (1), sirotince (2), nemocnica/ošetrovňa (1), knižnice (9), rozhlasové centrum (1), iné(3).
Spolu: 363 objektov

 

Súbežne s prieskumom hodnotenia škôd si ACN vyžiadala aj dva prieskumy zámerov obyvateľstva týkajúce sa tých kresťanských rodín, ktoré utiekli do Erbilu jeho okolia z postihnutých regiónov: jeden prieskum v novembri 2016 a druhý vo februári 2017.

Podľa zistení v novembrovom prieskume sa len 3,28% respondentov chcelo vrátiť do rodných obcí; v tom čase bola bezpečnostná situácia na oslobodenom území stále krehká a naďalej prebiehali bojové operácie. V nadväzujúcom prieskume vo februári 2017 41% respondentov uviedlo, že sa chce vrátiť do rodnej obce, a 46% uviedlo, že o tom uvažuje. ACN očakáva ďalší nárast tejto tendencie, keďže rodiny vnútorne vysídlených utečencov v Erbile vidia pokrok, ktorý sa dosiahol v niektorých obciach, kde sa obnova už začala.

Zo “Zbierky nádejí a snov” – súbor kresieb detí – tzv. vnútorne vysídlených osôb (IDP) z Ninivskej planiny

Kontakt a ďalšie informácie

Komisia pre rekonštrukciu Ninive (NRC – Nineveh Reconstruction Committee) je jednotným úsilím miestnych cirkví (Chaldejskej katolíckej cirkvi, Sýrskej katolíckej cirkvi a Sýrskej ortodoxnej cirkvi) zameraným na rekonštrukciu bývania na Ninivskej planine. Viac informácií o NRC nájdete na našej webovej stránke: www.nrciraq.org.

ACN – Aid to the Church in Need je nadácia pápežského práva, ktorá prostredníctvom svojich národných kancelárií v 23 krajinách sveta podporuje informáciami, modlitbami a činmi kresťanov všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Viac informácií nájdete na našej medzinárodnej webovej stránke www.acninternational.org.

Fotografie a grafika: Copyright Aid to the Church in Need (ACN), pokiaľ nie je uvedené inak