Naliehavé, no zároveň nadčasové slová zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. adresované nadácii ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zaznievajú aj v dnešnej dobe. Ako povedal nemecký pápež medzinárodnej charitatívnej organizácii pri modlitbe Anjel Pána v septembri 2007: “Kde Boh prebýva v ľudských srdciach, tam môže rásť pokoj a sociálna spravodlivosť. Buďme nástrojmi Božej lásky v našom svete”.

Prvá pápežská encyklika sa zvykne vnímať ako programové vyhlásenia nového pápeža. Svätý Otec Benedikt XVI. uviedol svoj pontifikát encyklikou Deus Caritas Est o kresťanskej láske. “Uskutočňovať lásku a tak umožniť Božiemu svetlu, aby prenikalo do sveta -, k tomu by som chcel všetkých pozvať touto encyklikou,” uvádza v dokumente.

Benedikt XVI. videl charitatívnu činnosť ako jednu z kľúčových úloh Cirkvi. Podľa neho je láska k blížnemu, zakotvená v láske k Bohu, úlohou každého veriaceho – no aj celého cirkevného spoločenstva na všetkých úrovniach. 

Cirkev, keďže je spoločenstvom, musí uskutočňovať lásku.

Deus Caritas Est, 20

 

Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi sa na Benediktovu prvú encykliku odvoláva vo svojej Charizme: “ACN ako pápežská nadácia, ktorá koná in nomine Ecclesiae, podporuje vo vernosti pápežovi a učeniu Cirkvi všeobecné pastoračné poslanie Cirkvi. Toto poslanie Cirkvi sa uskutočňuje v trojakej forme: ohlasovanie Božieho slova a svedectvo viery (kerygma-martyria), slávenie sviatostí (leiturgia), služba lásky a jednoty (diakonia-koinonia). ‘Tieto úlohy sa navzájom podmieňujú a nemôžu byť od seba oddelené. Charita je pre Cirkev nielen istým druhom dobročinnej aktivity, ktorá by sa prípadne mohla nechať na iných, ale patrí aj k jej prirodzenosti, je nepopierateľným prejavom jej podstaty.’ (DCE 25)”

 

 

Pápež Ratzinger a jeho vzťah k ACN

Kardinál Joseph Ratzinger bol spätý s prácou ACN už v čase svojho pôsobenia ako kardinál a prefekt Kongregácie pre náuku viery. Nadácia ACN vtedy ešte niesla nemecké pomenovanie Kirche in Not. V pozdrave pre účastníkov jubilejného kongresu nadácie v roku 2002 napísal vtedajší kardinál Joseph Ratzinger okrem iného:

Kirche in Not je darom Prozreteľnosti pre našu dobu. (…) Kirche in Not sa stala jedným z najvýznamnejších diel, ktoré požehnane pôsobí nielen v krajinách východnej Európy, ale na celom svete.”

Kardinál Ratzinger ďalej uviedol:

Podporujem Kirche in Not, pretože viem, že skutočne koná službu viere.

Niektorí ľudia si myslia, že by mali podporovať len sociálnu prácu v najužšom zmysle slova; že treba nechať na každom človeku, čomu verí. V skutočnosti však nie je nič dôležitejšie ako prinášať ľuďom Boha, pomáhať im ku Kristovi, pretože len vtedy sa prebúdza sila viery, ktorá je rozhodujúcou energiou pre svetové dejiny.

Kirche in Not napĺňa potrebu viery, a tým robí to, čo je pre náš svet najpotrebnejšie.”

 

“Túto silu viery, o ktorej hovoril neskorší pápež Benedikt, zažíva ACN každý rok v státisícoch darov, ktoré umožňujú posilňovať Cirkev a vieru vo svete,” vysvetľuje Thomas Heine-Geldern, aktuálny výkonný prezident ACN. 

“Svätý Otec Benedikt veľmi dobre poukázal na význam a dôležitosť našej úlohy, keď nás z plného presvedčenia podporil, a my, dobrodinci a spolupracovníci, sme mu za to hlboko vďační. Naša vďačnosť sa týka aj veľkodušnej služby, ktorú pastier univerzálnej Cirkvi preukázal všetkým veriacim,” hovorí prezident ACN, kardinál Mauro Piacenza. 

Pri príležitosti 60. výročia založenia nadácie ACN v roku 2007 poslal pápež Benedikt XVI. vedeniu nadácie posolstvo s jeho požehnaním:

Nech všemohúci Boh daruje svetlo a posilu nadácii ACN, aby mohla aj v budúcnosti pomáhať tam, kde to Cirkev najviac potrebuje. Jeho Svätosť pápež Benedikt XVI. Vám všetkým, ako aj zamestnancom a dobrodincom k tomu srdečne udeľuje žiadané apoštolské požehnanie.

 

Odpoveď ACN na výzvu Benedikta XVI.

ACN reagovala na výzvy, ktorým čelili prenasledovaní kresťania počas obdobia Benediktovho pontifikátu, a tak sa stávala čoraz dôležitejším nástrojom duchovného poslania Cirkvi na zemi. Tým poslaním je prinášať dobrú zvesť o našej spáse v Kristovi do všetkých končín zeme. Keď Benedikt XVI. v roku 2011 udelil nadácii štatút pápežskej nadácie, jej poslanie sa aj formálne stalo poslaním Cirkvi.

Duchovné poslanie ACN sa realizuje mnohými spôsobmi, napríklad financovaním katechetických projektov, distribúciou písomných materiálov, ako sú Detská Biblia a YOUCAT, poskytovaním omšových milodarov a obnovou kostolov.

Ústrednou myšlienkou Benedikta XVI. a učením, ktoré si nadácia ACN zachovala od čias jeho pontifikátu, bolo, že skutky duchovného milosrdenstva sú prinajmenšom rovnako dôležité ako skutky telesného milosrdenstva. Apoštolát ACN spočíva práve v uznaní tejto skutočnosti. Mnohé rodiny, kňazi, rehoľníci a veriaci, ktorým ACN pomáhala počas uplynulých 75 rokov, opakovane žiadali o väčšiu duchovnú pomoc. Takto nadácia ACN zabezpečovala obnovu ich kostolov, distribúciu Biblií a živenie sviatostného života. Potreby spoločenstiev veriacich sú rovnaké od Kuby po Nigériu, od Libanonu po Čínu, vyjadrené rôznymi spôsobmi podľa doby a miesta.

Práve tí najzraniteľnejší, ktorým ACN slúži – a často tí najhladnejší – sú prví, ktorí žiadajú, aby bol nasýtený ich duchovný hlad. Práve tí, ktorí najviac potrebujú fyzický pokrm, žiadajú o duchovný pokrm v podobe sviatostí, Božieho slova vo Svätom písme a potrebnej infraštruktúry pre miestne cirkevné spoločenstvo.

Medzi telesnou a duchovnou činnosťou charity prebieha plynulá interakcia. Napokon, “čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!” (Mt 16, 26).

Benediktove slová vďaky zo septembra 2007 môžu slúžiť ako podnet pre súčasnú prácu ACN:

 

Drahí priatelia, buďte si istí vďačnosťou a modlitbami Petrovho nástupcu za vašu prácu, ktorá je výrečným svedectvom Božej lásky. Prosím, pokračujte aj v budúcnosti a dávajte ľuďom najavo, že Boh je tu pre nás ako milujúci Otec.

Vďaka inšpirácii a príhovoru pápeža Benedikta XVI. nadácia ACN môže obnovovať svoje poslanie, s pohľadom upreným nie na pozemské veci, ale na to, čo je hore (Kol 3, 2).

 

Vedenie ACN po udelení statusu pápežskej nadácie v roku 2011. Zľava: Johannes Freiherr Heereman, prvý výkonný prezident ACN; kardinál Mauro Piacenza, prezident ACN; P. Martin M. Barta, duchovný asistent ACN International.

 

Milí priatelia, 

Svätému Otcovi Benediktovi vďačíme za to, čo sám nazval “inštitucionálnym znovuzaložením” nášho diela. Bol to on, kto po smrti zakladateľa nadácie Kirche in Not videl potrebu postaviť našu organizáciu na nové základy. A tak ako toto dielo vzniklo, rástlo a začalo pôsobiť na celom svete na podnet pápežov, tak ho Svätý Otec zabezpečil aj do budúcnosti tým, že ho inštitucionálne postavil na Petrovu skalu. Vďaka Benediktovi XVI. sme nadáciou podľa pápežského práva. Ešte v januári sa ma pápež Benedikt počas osobného stretnutia hneď opýtal, ako sa darí Kirche in Not. Keď som ho ubezpečil, že sme na dobrej ceste, potešil sa a povedal: “Kirche in Not je veľké a pre Cirkev dôležité dielo.”

Táto pápežova dôvera v našu prácu a naše konanie je pre nás záväzná. A jeho slová na Popolcovú stredu, ktoré zneli ako testament, platia aj pre nás: “Záchrana sveta sa nepodarí skrze svetskú moc, ale skrze moc kríža, pokory a lásky.” Z toho vyplýva jeho zásada: “Kto nedáva Boha, dáva príliš málo.” Kristus nám ukáže, “kedy je čas hovoriť o Bohu a kedy je lepšie o ňom mlčať a nechať hovoriť len lásku” (DCE 31). Takto sa modlíme, takto konáme, takto trpíme s Cirkvou v núdzi na celom svete spolu s Petrovými nástupcami.

Johannes Freiherr Heereman

prvý výkonný prezident nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Text bol publikovaný v špeciálnom vydaní časopisu ACN vo februári 2013.

 

Emeritný pápež Benedikt XVI., jeho sekretár Mons. Georg Gänswein a riaditeľ švajčiarskej kancelárie ACN Jan Probst v januári 2019.

V januári 2019 navštívil emeritného pápeža Benedikta XVI. národný riaditeľ švajčiarskej kancelárie ACN, Jan Probst. Bolo to posledné stretnutie zástupcu ACN so Svätým Otcom Benediktom. Jan Probst stretnutie opisuje ako pôsobivý moment. Benedikt bol síce fyzicky zoslabnutý, no jasnej mysle. Probst hovorí, že pre emeritného pápeža Benedikta XVI. bolo kľúčové, aby Európa nezabudla na prenasledovaných kresťanov.

Na záver stretnutia Benedikt XVI. ubezpečil švajčiarskeho riaditeľa kancelárie ACN:

Uisťujem vás, že vy a celá nadácia ACN ste zahrnutí do mojej modlitby.

Benedikt XVI. v januári 2019

 

MODLIME SA: 

Všemohúci Bože, ty si Pánom Cirkvi.

Prostredníctvom nástupcov apoštolov ju vedieš naprieč vekmi.

Zverujeme ti nášho zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI.

 

Ako spolupracovník pravdy ohlasoval v múdrosti a pokore

krásu viery, silu nezištnej lásky

a dôveru kresťanskej nádeje.

 

Prijmi svojho služobníka do svojho nebeského kráľovstva.

Odmeň ho za jeho vernú pastiersku službu.

Naplň v ňom to, v čo dúfal, čo učil a hlásal.

Daruj mu večný život.

 

Bože, pomáhaj svojej Cirkvi.

Daj jej svojho ducha vernosti a pravdy,

aby sme jedného dňa všetci dosiahli dokonalosť v tvojej sláve.

 

O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista,

ktorý v jednote Ducha Svätého

s tebou žije a kraľuje na veky vekov.

Amen.

 

John Pontifex, Dorota Luteránová

Foto: archív ACN, Fazenda da Esperanca