Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi bude 11. júna 2021 prvýkrát vo svojej 70-ročnej histórii sláviť Deň dobrodincov. Od tohto roku to bude každoročne, vždy na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Biskupi a kňazi na celom svete budú v tento deň slúžiť sväté omše na úmysly dobrodincov 23 národných kancelárií ACN.

„Hoci väčšina z vás dobrodincov si praje zostať v skrytosti a neočakáva vďaku, pre nás i našich trpiacich bratov a sestry je veľmi dôležité, že vám môžeme vyjadriť vďačnosť celkom osobne,“ píše duchovný asistent ACN, Slovák, ktorý pôsobí vo vedení nadácie, otec Martin Maria Barta v liste podporovateľom pápežskej nadácie. „Deň dobrodincov budeme sláviť na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, …pretože vaša veľkodušnosť má svoj pôvod a silu v nasledovaní milosrdnej lásky Božského Srdca.“

V roku 2020 nadáciu ACN podporilo vyše 365 000 dobrodincov v 23 krajinách. Pápežská nadácia nedostáva verejné prostriedky alebo prostriedky z cirkevnej dane (v krajinách Západu) – svoju prácu financuje výlučne z darov dobrodincov. Ich počet roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 vzrástol o 8 %, vďaka čomu mohla pokračovať v pomoci utláčaným a chudobným v 138 krajinách, ba dokonca ju počas obdobia pandémie ešte zintenzívniť.

ACN je od svojho vzniku nielen organizáciou, ktorá zhromažďuje finančné dary, ale i modlitbovým spoločenstvom. Práve toto prepojenie sa ukáže počas Dňa dobrodincov:

„Eucharistia znamená vzdávanie vďaky. V svätej omši Ježiš premieňa dokonca svoje utrpenie na vďakyvzdanie a darúva nám seba samého za pokrm. A tak budú tisíce biskupov a kňazov po celom svete slúžiť svätú omšu osobitne za vás,“ uviedol otec Martin. Rehoľníci, katechéti, laici aj komunity veriacich, všetci, ktorí prijímajú pomoc sa budú modliť za tých, vďaka ktorým majú nádej na dôstojnejší život, často uprostred neľahkých podmienok.

Jedným z nich bude Zenildo Luiz Pereira da Silva, biskup z Borby v brazílskej amazonskej oblasti. Pre ACN uviedol: „V spojitosti s Dňom donorov v nás prevládajú dva pocity – vďačnosť a záväzok. Vďačnosť za všetku podporu, ktorú sme dostali od ACN. Bez nej by sme nemohli vykonávať svoju evanjelizačnú prácu. A záväzok modliť sa za dobrodincov, ktorí sa takto stávajú zdrojom pokoja a solidarity.“

Apoštolský vikár Mons. Jaime Uriel Sanabria Arias zo San Andrés y Providencia z Kolumbie ACN napísal, že ním spravovaný región sa práve začína zotavovať z ničivých hurikánov, ktoré v novembri 2020 zasiahli ostrovy: „ACN nám vyjadrila solidaritu svojou prítomnosťou už v čase, keď bolo problémom dostať sa na naše územie. Tento zážitok prítomnosti Cirkvi celého sveta v ťažkých časoch je premieňajúcou skúsenosťou – vďaka nej sme mohli pocítiť blízkosť, starostlivosť a dobročinnosť matky Cirkvi.“

A oslovil aj dobrodincov: „Milí dobrodinci, vaša pomoc nám umožňuje podporovať kňazov, ktorí zase podporujú vieru kresťanských komunít. Starajú sa predovšetkým o to, aby im nechýbal eucharistický chlieb. Okrem toho s vašou pomocou opravujeme zničené priestory, ako sú kostoly a fary, ktoré sú miestami našej evanjelizačnej práce. Buďte si istí, že vaša štedrosť má zmysel a bude odmenená. Náš vikariát sa za vás modlí a zahrnuje vás osobitným spôsobom do slávenia Eucharistie.“

Chudobné klarisky na Madagaskare
Chudobné klarisky na Madagaskare. Foto: ACN

Chudobné klarisky z Antsirabe na Madagaskare poslali ACN ďakovný list:

„Chceme vám pri príležitosti Dňa dobrodincov vysloviť úprimnú vďaku za pomoc, ktorá zmenila naše životy. Roku 2018, keď sme boli vo vážnych finančných ťažkostiach a nemali sme ani na jedlo, ani na elektrinu, ste sa stali našou záchranou, skutočným priateľom, na ktorého sa v núdzi môžeme obrátiť. A minulý rok i tento rok ste v našich životoch vykonali zázrak: priviedli ste nás na cestu samofinancovania. Váš príspevok na vybudovanie duchovného centra je mimoriadne dôležitý pre budúcnosť našej komunity. Peniaze, ktoré dostávame od hostí nášho centra, nám pomáhajú zaplatiť časť bežných výdavkov. Pomohli ste nám otvoriť novú kapitolu našej histórie! Vďaka vám kráčame v ústrety bezpečnejšej budúcnosti.“

Annie Martin z Veľkej Británie
Darkyňa Annie Martin z Londýna vymyslela svoju vlastnú kampaň: prešla vyše 100 kilometrov, aby upozornila na životy trpiacich a vyzbierala 4 tisíc libier. Foto: ACN
Otec Rogério z ACN Brazília s darkyňami.
Otec Rogério, duchovný asistent ACN Brazília s dobrodinkami: Maria Ignez Bueno a Isolina Bueno. Ich mama bola dlhoročnou darkyňou ACN.
Biskup José Ionilton Lisboa de Oliveira SDV s veriacimi. Strecha, okná a dvere ich kaplnky v meste Uricurituba v Brazílii boli opravené vďaka dobrodincom ACN.

Pridajte sa aj Vy dnes k veľkej rodine dobrodincov, ktorí konkrétnym prejavom lásky dávajú nádej núdznym. Odmenou Vám budú modlitby tisícok ľudí na celom svete. Ďakujeme.