Pôstny kalendár 

40 odpovedí na Božie volanie.
Zažite pôst so seminaristami z celého sveta.

Pripravte sa duchovne na Veľkú noc • Počas celého trvania pôstu

Každý deň nový príbeh • Špeciálna krížová cesta

CHCEM PÔSTNY KALENDÁR

Ako to funguje

1. Prihláste sa stlačením tlačidla nižšie. Na zadanú e-mailovú adresu vám každý deň pošleme príbeh jedného muža, ktorý sa rozhodol stať kňazom Kristovej Cirkvi.

2. Sledovať pôstny kalendár môžete aj na Facebooku.

3. Pripravili sme aj špeciálnu krížovú cestu, ktorú vám v priebehu pôstu zašleme na e-mail.

CHCEM  PÔSTNY KALENDÁR

Modlite sa s nami 40 dní
za apoštolov dneška

'Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.' Oni hneď zanechali siete a išli za ním. - Mk 1, 17-18

Ježiš si povoláva kňazov už od založenia Cirkvi a dáva im špeciálnu úlohu: sprítomňovať na zemi Božie kráľovstvo. Kristus sa vo svojej láske k človeku úplne odovzdal do rúk kňazov, pretože k nám chce prichádzať osobne v Eucharistii, odpúšťať nám pri svätej spovedi a stretávať sa s nami v ďalších sviatostiach. Bez kňazov by takéto nadprirodzené stretnutie nebolo možné.

V osobe kňaza sa nám dáva aj ako pastier, ktorý je celkom odovzdaný svojmu stádu - spolu s ním žije, raduje sa i znáša jeho starosti. Kňaz je tu pre tých, ktorých svet nevidí. Denne sa stretáva s ľuďmi, ktorí hľadajú pomoc. Spravuje kostol či farnosť a popri tom sa usiluje o príkladný život podľa evanjelia. V tomto všetkom je kňaz často celkom sám.


Kňazi a biskupi na celom svete, s ktorými spolupracuje nadácia ACN, sú živým svedectvom o neúnavnej obetavosti pre veriacich. Samých seba dávajú do služby kresťanom v núdzi. Práve oni stoja v prvej línii, prinášajú nádej a Božiu lásku aj tam, kde sa už zdá všetko stratené, kde vládne strach či chudoba. Vďaka ich vernosti svojmu povolaniu vieme i my o životnej situácii našich bratov a sestier v rôznych krajinách.


Žatva je veľká a kňazi nenahraditeľní


Sám Ježiš nám hovorí, aby sme ho prosili o kňazské povolania (porov. Mt 9, 38). Svätý Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii „Pastores dabo vobis“ vysvetľuje, že Cirkev sa nikdy nesmie prestať modliť za kňazské povolania: „Musí jasne a odvážne navrhnúť každej novej generácii toto povolanie, pomáhať ľuďom rozpoznať pravosť Božieho povolania a veľkodušne naň odpovedať a venovať osobitnú pozornosť formácii kandidátov na kňazstvo.“ Podľa jeho slov ide o jednu z najnáročnejších, no najdôležitejších úloh Cirkvi pre tento svet.


„Keď ľudia chcú zničiť náboženstvo, začnú útokom na kňaza, pretože tam, kde už niet kňaza, nie je ani obeta, a kde niet obety, nie je ani náboženstvo... Kňazstvo je láska Ježišovho Srdca.“
svätý Ján Mária Vianney


Duchovné sprevádzanie a podpora seminaristov (teda tých, ktorí sa na kňazské povolanie už pripravujú) je podľa Jána Pavla II. pre Cirkev kľúčové. Seminaristi potrebujú kvalitnú formáciu, veľa sily, slobody a túžby po živom Bohu, „aby sa človek, ktorý je Bohom povolaný ku kňazstvu, stal so sviatosťou kňazstva živým obrazom Ježiša Krista, hlavy a pastiera Cirkvi.“


Pre tých, ktorí počuli Božie volanie

Duchovná a finančná podpora seminaristov a seminárov na celom svete vždy patrili medzi najdôležitejšie priority nadácie ACN. Seminaristi sa vysvätením stanú predstaviteľmi samotného Ježiša, keď budú prinášať živé Slovo evanjelia a uzdravujúcu milosť sviatostí všetkým národom. Prostredníctvom Jeho kňazov pokračuje Kristovo vykupiteľské dielo vo svete.


Modlite sa s nami 40 dní za budúcich kňazov z rôznych krajín sveta. Každý deň Vám pošleme príbeh jedného muža, ktorý počul Božie volanie a rozhodol sa odovzdať mu celý svoj život.

Vďaka ich službe môžeme lepšie spoznať lásku Ježiša Krista, ktorá nám priniesla večný život.

CHCEM PÔSTNY KALENDÁR

Ježiš je ten, kto povoláva do kňazstva, nie kňaz, ani biskup, ani pápež. Je to Ježiš, ktorý na človeka hľadí s láskou, ukazuje mu potreby Božieho ľudu a hovorí: Ak chceš, príď pomôcť.


-
pápež František

Zažite pôst so seminaristami z celého sveta

Modlitba Pôstny kalendár ACN

PROSME O KŇAŽSKÉ POVOLANIA

Prosme spoločne so svätým pápežom Jánom Pavlom II. za kňazov, „aby sa človek, ktorý je Bohom povolaný ku kňazstvu, stal so sviatosťou kňazstva živým obrazom Ježiša Krista, hlavy a pastiera Cirkvi.“

acn pôstny kalendár 2022

MODLIME SA ZA MIER
A POKOJ

V prípade nepokojov sú kňazi často prví "na rade". Modlime sa, aby mohli komunity veriacich po celom svete slobodne vyznávať vieru v Krista.

acn pôstny kalendár

PODPORME FORMÁCIU BUDÚCICH KŇAZOV

Žatva je veľká a kňazi nenahraditeľní Podporme spoločne formáciu seminaristov a zabezpečme im poctivé vzdelanie a dôstojné životné podmienky.

Pôstny kalendár vyrobila v roku 2022 Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako pápežská nadácia má ACN právo vystupovať v mene Cirkvi.