Výročná správa pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi za rok 2018

Celková suma 111 108 825 eur je bilancia darov, ktoré v roku 2018 medzinárodná pápežská nadácia Aid to the Church in Need – ACN (u nás známa aj ako Kirche in Not) prijala od svojich dobrodincov prostredníctvom 23 národných kancelárií a jej centrály v nemeckom Königsteine. Slovenská národná kancelária ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, otvorená pred dvomi rokmi, sa vďaka stále rastúcemu počtu dobrodincom na Slovensku podieľala na misii a projektoch ACN v minulom roku sumou 251 478 eur. Finančné dary celkovo viac ako 330 000 dobrodincov na všetkých kontinentoch umožnili nadácii v roku 2018 zrealizovať 5 019 pastoračných projektov v 139 krajinách sveta.

„Hlboko sme pohnutí vernosťou a štedrosťou našich dobrodincov z celého sveta,“ povedal Thomas Heine-Geldern, výkonný riaditeľ nadácie, počas oficiálnej prezentácie výročnej správy ACN v Ríme. „Obety a viera našich dobrodincov opäť dokázali preniesť hory!“

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, viac ako polovica z milodarov dobrodincov bola použitá na podporu projektov v Afrike (27 %) a na Blízkom východe (25 %). Práve v krajinách Blízkeho východu počas posledných siedmich rokoch významne vzrástla potreba pomoci zo strany ACN. Od začiatku tzv. arabskej jari v roku 2011 podporila nadácia ACN v tomto regióne projekty v celkovej výške 99 miliónov eur, z toho viac ako 18 miliónov eur v roku 2018. Núdzová pomoc pre tisíce vysídlených kresťanských utečencov v blízkovýchodnom regióne predstavovala viac ako 12 % z celkového objemu pomoci poskytnutej ACN v minulom roku. V tomto smere treba zvlášť spomenúť veľmi rozsiahly a významný projekt na obnovu domov kresťanov vyhnaných z Ninivskej planiny v Iraku, ako aj projekty rekonštrukcie kresťanských príbytkov a cirkevných budov vo vojnou zničenej Sýrii, ktoré stále pokračujú. Prostredníctvom veľkorysej podpory dobrodincov mohla ACN doteraz obnoviť na Blízkom východe celkovo 1 479 kresťanských obydlí.

Pre túto rozsiahlu a finančne náročnú pomoc je práve Sýria prvá na zozname podporovaných krajín. V roku 2018 schválila ACN pre Sýriu projekty v najvyššom finančnom objeme takmer 9 miliónov eur, čo je o 2,9 miliónov eur viac ako v roku 2017. Na druhom mieste hneď za Sýriou sa nachádza Irak, kde v minulom roku ACN podporila projekty v celkovej výške 6,5 miliónov eur. Za týmito dvoma krajinami na Blízkom východe nasleduje India (5,2 miliónov eur), Ukrajina (3,2 miliónov eur) a Demokratická republika Kongo (2,8 miliónov eur).

Čo sa týka rozličných oblastí pastoračnej pomoci zo strany ACN, tak podobne ako v minulých rokoch bolo najviac prostriedkov použitých na financovanie stavebných projektov v celkovej hodnote 23,2 miliónov eur (31,9 % z celkovej projektovej pomoci). Bolo vybudovaných alebo obnovených 2 470 kostolov, kaplniek, kláštorov, seminárov, pastoračných a cirkevných budov, ako aj obydlí pre kresťanov v krízových regiónoch.

Ďalej nasledujú omšové milodary (16,4 % z celkovej pomoci). V roku 2018 sprostredkovala ACN túto osobitnú formu podpory 40 569 kňazom, t. j. každému desiatemu kňazovi na svete, a to najmä v najchudobnejších krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, kde je táto podpora pre kňazov často jediným prostriedkom na zabezpečenie základných existenčných potrieb. Takýmto spôsobom ACN osobitne pomohla kňazom vo Venezuele, ktorá stále zápasí s obrovskou politickou a finančnou krízou. Celkovo bolo v roku 2018 na úmysly dobrodincov ACN slávených 1 421 001 svätých omší, čo znamená, že každých 22 sekúnd bola niekde na svete slúžená jedna svätá omša.

Tretiu najväčšiu oblasť podpory, v rovnakom rozsahu ako existenčná a núdzová pomoc pre kresťanov v krízových regiónoch, tvorila podpora formácie kňazov, seminaristov a rehoľníkov (12,4 %). V roku 2018 sa nadácia ACN podieľala na financovaní kňazskej formácie 11 817 seminaristov, čo predstavuje pomoc každému desiatemu seminaristovi na svete, ako aj 4 370 študijných štipendií pre vyššie vzdelávanie kňazov. Okrem toho sprostredkovala omšové milodary 1 383 kňazom a profesorom pôsobiacim v kňazských seminároch, pre ktorých tieto milodary sú existenčnou pomocou, pretože diecézy v mnohých krajinách nemajú finančné možnosti na to, aby mohli zabezpečiť vyučujúcim pravidelnú mzdu. ACN tiež v minulom roku podporila formáciu a misiu 11 046 rehoľných sestier na celom svete.

Veľmi dôležitá súčasť poslania ACN je taktiež formácia a vzdelávanie veriacich laikov. Na tento účel smerovalo 11,2 % z projektového rozpočtu, čo predstavuje piatu najväčšiu oblasť pomoci. Nadácia ACN v minulom roku rozličným spôsobom podporila 14 169 katechétov a laikov na celom svete.

Ďalšiu oblasť, výškou pomoci šiestu v poradí, tvorili projekty na zabezpečenie dopravných prostriedkov pre potreby pastoračnej starostlivosti (6,8 %). Celkovo bolo zakúpených 907 dopravných prostriedkov, z toho 370 áut, 189 motocyklov, 342 bicyklov, dve nákladné autá, dva autobusy a dva člny.

Ďalej nasleduje podpora katolíckych médií a vydávania Biblie a náboženskej literatúry (4,6 %). V rámci tejto podpory nadácia ACN v roku 2018 financovala vydanie 1 103 484 exemplárov Svätého písma a vlastných katechetických publikácií.

Všetky tieto fakty a čísla ilustrujú významný podiel pomoci pre pastoračnú, evanjelizačnú a charitatívnu službu Cirkvi na celom svete. Táto pomoc vyjadruje najmä blízkosť a solidaritu s utláčanou a prenasledovanou Cirkvou a dokáže konkrétne a rýchlo reagovať na dopady útokov, ktorým sú kresťanské komunity po celom svete čoraz viac vystavované. V prípade tragických útokov, akými boli nedávne bombové útoky na Srí Lanke na Veľkonočnú nedeľu, alebo častých atentátov v krajinách ako Pakistan či Nigéria, nadácia ACN bola vždy schopná reagovať okamžite a cielene, aby pomohla a posilnila zranekomunity upevnila ich vo viere a povolaní vydávať svedectvo o Bohu aj v tých krajinách, kde kresťanské spoločenstvá predstavujú iba zanedbateľnú a často utláčanú menšinu. Sprostredkovaním pomoci pri obnove zničených kostolov, podpore rodín obetí a vytváraní podmienok pre kňazov rehoľníkov, aby mohli pokračovať vo svojej pastoračnej službe, nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi vyjadruje prenasledovaným a utláčaným kresťanom opravdivú lásku a duchovnú jednotu s univerzálnou Cirkvou. Tak v nás všetkých zostáva živá nádej, že viera má silu prekonať každú nenávisť a zlo.

Detailnejší prehľad v anglickom jazyku je na stiahnutie tu (PDF, 3.8MB).