Litánie k Panne Márii sú mariánska modlitba, ktorú pôvodne schválil v roku 1587 pápež Sixtus V. Známe sú aj pod názvom Loretánske litánie (latinsky Litaniæ lauretanæ), podľa prvého známeho miesta ich vzniku, svätyne Panny Márie v talianskom Lorete, odkiaľ máme záznamy o ich konaní už v roku 1558. Vychádzajú zo stredovekých koreňov a ich znenie bolo viac krát rozširované a menené. Nižšie nájdete aktuálny text, doplnený o posledné rozšírenia od pápeža Františka z roku 2020.

Vďaka jazyku bohatému na obrazy a symboly majú Loretánske litánie veľmi poetický charakter. Mária je oslovovaná mnohými pomenovaniami, ktoré vyjadrujú jej úlohu v dejinách spásy sčasti priamo (“svätá Mária, Matka Božia – svätá Panna – Matka Kristova – matka Cirkvi”), sčasti v symbolických, často biblických obrazoch (“zrkadlo spravodlivosti – sídlo múdrosti – kalich zbožnosti – veža zo slonoviny – archa Božej zmluvy”), opisujú význam Márie (“uzdravenie chorých – útočisko hriešnikov – útecha trpiacich – pomoc kresťanom”) a napokon vzývajú Máriu ako kráľovnú svätých (“kráľovná anjelov – kráľovná patriarchov – kráľovná apoštolov – kráľovná mučeníkov – kráľovná panien”).

Každé zvolanie je spojené s prosbou o Máriin príhovor u Boha.

Litánie sa veriaci často sa modlievajú formou piesne. Loretánske litánie k Panne Márii zhudobnili aj skladatelia ako Giovanni Pierluigi da Palestrina, Marc-Antoine Charpentier, Wolfgang Amadeus Mozart a ďalší.

Tým, ktorí sa zbožne pomodlia tieto litánie, Cirkev udeľuje čiastočné odpustky.

 

Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.

Lk 1, 48

 

Úcta Cirkvi k Preblahoslavenej Panne Márii patrí k samej podstate kresťanského kultu (Marialis cultus, 56). Preblahoslavenej Panne „Cirkev právom preukazuje osobitný kult. Ved už od najstarších cias sa Preblahoslavená Panna uctieva pod titulom Bohorodička a veriaci sa v modlitbách utiekajú pod jej ochranu vo všetkých nebezpečenstvách a potrebách… Tento kult…, hoci je celkom osobitný, sa podstatne líši od kultu adorácie, ktorý sa preukazuje vtelenému Slovu rovnako ako Otcovi a Duchu Svätému, a nanajvýš ho napomáha” (Lumen gentium, 66).

KKC 971

 

Slovo litánia pochádza cez latinské litania zo starogréckeho λιτανεία (litaneía), ktoré zase pochádza z λιτή (litḗ), čo znamená „prosba, naliehanie“. Vo východných cirkvách sa takáto modlitba označuje ako ekténia. Oslavný charakter podobnej modlitby nesie označenie akatist.

Litánie sa môžu čítať alebo aj spievať. Stály prvok opakovania odpovede a striedavý spev či recitácia dodávajú modlitbe litánií meditatívny charakter.

 

 

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. 

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.

Svätá Panna panien, oroduj za nás.

Matka Kristova, oroduj za nás.

Matka Cirkvi, oroduj za nás.

Matka milosrdenstva, oroduj za nás.

Matka Božej milosti, oroduj za nás.

Matka nádeje, oroduj za nás.

Matka najčistejšia, oroduj za nás.

Matka najnevinnejšia, oroduj za nás.

Matka panenská, oroduj za nás.

Matka nepoškvrnená, oroduj za nás.

Matka hodna lásky, oroduj za nás.

Matka obdivuhodná, oroduj za nás.

Matka dobrej rady, oroduj za nás.

Matka Stvoriteľa, oroduj za nás.

Matka Spasiteľa, oroduj za nás.

Panna najmúdrejšia, oroduj za nás.

Panna hodna úcty, oroduj za nás.

Panna hodna chvály, oroduj za nás.

Panna mocná, oroduj za nás.

Panna dobrotivá, oroduj za nás.

Panna verná, oroduj za nás.

Zrkadlo spravodlivosti, oroduj za nás.

Sídlo múdrosti, oroduj za nás.

Príčina našej radosti, oroduj za nás.

Príbytok Ducha Svätého, oroduj za nás.

Príbytok hoden cti, oroduj za nás.

Vznešený príbytok nábožnosti, oroduj za nás.

Ruža tajomná, oroduj za nás.

Veža Dávidovho mesta, oroduj za nás.

Veža zo slonovej kosti, oroduj za nás.

Dom zlatý, oroduj za nás.

Archa zmluvy, oroduj za nás.

Brána do neba, oroduj za nás.

Hviezda ranná, oroduj za nás.

Uzdravenie chorých, oroduj za nás.

Útočisko hriešnikov, oroduj za nás.

Útecha migrantov, oroduj za nás.

Útecha zarmútených, oroduj za nás.

Pomocnica kresťanov, oroduj za nás.

Kráľovná anjelov, oroduj za nás.

Kráľovná patriarchov, oroduj za nás.

Kráľovná prorokov, oroduj za nás.

Kráľovná apoštolov, oroduj za nás.

Kráľovná mučeníkov, oroduj za nás.

Kráľovná vyznávačov, oroduj za nás.

Kráľovná panien, oroduj za nás.

Kráľovná všetkých svätých, oroduj za nás.

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu, oroduj za nás.

Kráľovná nanebovzatá, oroduj za nás.

Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás.

Kráľovná rodiny, oroduj za nás.

Kráľovná pokoja, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

 

Drahí bratia a sestry! Vám i všetkým tým, ktorí sú spojení s touto svätyňou, Boh skrze Máriu zveruje poslanie v tejto našej dobe: priniesť evanjelium pokoja a života našim súčasníkom, často roztržitým a zaujatým pozemskými záujmami alebo ponoreným v ovzduší duchovného sucha. Je treba ľudí jednoduchých a múdrych, pokorných a odvážnych, chudobných a veľkorysých. Skrátka ľudí, ktorí v Máriinej škole prijímajú evanjelium do svojho života bez výhrad. Takto sa prostredníctvom svätosti Božieho ľudu budú z tohto miesta naďalej šíriť do Talianska, do Európy a do sveta svedectvá svätosti každého životného stavu, na obnovovanie Cirkvi a oživovanie spoločnosti kvasom Božieho kráľovstva.

pápež František v Lorete, 25. marca 2019