Ochrana Vašich osobných údajov (GDPR)

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame v ACN zodpovedne

GDPR má za cieľ priniesť väčšiu kontrolu majiteľa nad osobnými údajmi. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi Vám prináša inšpiratívne svedectvá ľudí v núdzi a výzvy k pomoci prenasledovaným kresťanom vo svete.

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)

Prevádzkovateľ osobných údajov

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi

Hviezdoslavovo nám. 170/13

811 01 Bratislava

IČO: 50582577

 

Pri svojich činnostiach spracúvame Vaše osobné údaje nasledovne:

Kategórie osobných údajov:

 • kontaktné osobné údaje:
  • titul,
  • meno,
  • priezvisko,
  • adresa bydliska,
  • e-mail,
  • telefón,
 • údaje uvedené v životopise,
 • dátum narodenia,
 • stav,
 • profil na sociálnej sieti,
 • platobné údaje,
 • výška finančného príspevku,
 • záznamy z našich aktivít:
  • fotografia,
  • video záznam.

Účely spracúvania osobných údajov

 • Správa registratúry (spracovanie poštovej agendy),
 • Povinnosti prevádzkovateľa pri prijímaní a vybavovaní podnetov,
 • Spracovanie agendy ACN,
 • Evidencia darcov – evidencia a komunikácia s darcami a podporovateľmi ACN SK,
 • Fundraising – získavanie finančných zdrojov a nových darcov,
 • Marketingové účely – tvorba obsahov komunikácie ACN SK,
 • PR[1] – tvorba vzťahov s verejnosťou; vyhľadávanie a komunikácia s potenciálnymi podporovateľmi ACN (osoby a organizácie),
 • Komunikácia obsahov – práca so sociálnymi sieťami, médiami.

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 • zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
 • oprávnený záujem ACN,
 • súhlas dotknutej osoby.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

ACN neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

Ako dotknutá osoba máte právo od ACN:

 • požadovať informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva a tiež prístup k týmto údajom,
 • požadovať opravu neaktuálnych a neúplných Vašich osobných údajov,
 • požadovať vymazanie osobných údajov, ak ste odvolali súhlas, ak už nie sú potrebné na účely na ktoré sme ich získali a ak ich spracúvame nezákonne,
 • požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak ste nám ich poskytli na základe výslovného súhlasu alebo zmluvy,
 • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov a to ak:
  • napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby kým overíme ich správnosť,
  • je spracúvanie protizákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
  • ACN už Vaše údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujte ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak ste presvedčený, že Vaše údaje nespracúvame v zmysle GDPR, oznámte nám to a ak Vám nevyhovieme, máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Voči ACN si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo ústne u štatutárneho zástupcu ACN alebo u zodpovednej osoby (DPO).

[1] Public Relation

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“):

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (IČO 50582577) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a výzvach. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Som si vedomý svojich práv v zmysle GDPR.

Bližšie informácie o mojich právach a o ochrane mojich osobných údajov mi Prevádzkovateľ poskytuje na www.acn-slovensko.org, na požiadanie mi ich poskytne aj osobne alebo písomne.

 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy z príslušného e-mailu na adresu info@acn-slovensko.org

Ak chcete dostávať aktuálne správy o živote prenasledovaných kresťanov vo svete, zadajte svoj e-mail na hlavnej stránke.

Ak chcete dostávať náš Časopis ACN, priháste sa na odber tu.

[ga-optout text=”Zablokovať Google Analytics”]