Omšový milodar

Podiel na mystickom Tele Krista

Uvedené sumy nie sú „cenou“ za svätú omšu, ale len odporúčanou výškou omšového milodaru, ktorý ACN so schválením Dikastéria pre klérus sprostredkováva núdznym kňazom.

Omšový milodar pomáha Cirkvi na zemi, i pred bránami neba

Tisíce kňazov z celého sveta nás každoročne prosí o omšové milodary. Títo kňazi slúžia často v krajinách, kde sú kresťania diskriminovaní, utláčaní a prenasledovaní. Alebo na miestach, kde sú veriaci takí chudobní, že nedokážu zabezpečiť ani základné živobytie pre svojich kňazov.

Preto sú pre mnohých kňazov omšové milodary často jediným zdrojom obživy.

Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných.

Dnes má táto obeta podobu omšového milodaru, ktorý je výrazom viery v moc Najsvätejšej obety, zjednotenia našich úmyslov s univerzálnou modlitbou Cirkvi a zdieľania Božej milosti. Zároveň veriaci podporujú cez omšové milodary pastoračnú službu kňazov a tak sa podieľajú na celosvetovej misii Cirkvi.

S omšovým milodarom zverujeme kňazovi aj náš modlitebný úmysel, čo na Slovensku poznáme ako „dať na omšu“.

Vždy však treba pamätať na to, že svätá omša sa nesmie stať predmetom obchodu. Obeta Eucharistie je totiž nekonečná a nezaplatiteľná. Má nevyčísliteľnú hodnotu. Ak teda dávame omšový milodar, je to prejav našej obety a vďačnosti za tento neoceniteľný dar.

3253
podporených kňazov ročne
15000
odslúžených omší
4500
Slovákov si už dalo odslúžiť omšu cez ACN

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je nadáciou pápežského práva podľa chirografu Benedikta XVI. z roku 2011. Omšové milodary sprostredkúva núdznym kňazom so schválením Dikastéria pre klérus.