Náboženská sloboda sa týka každého z nás

Každá tretia krajina na svete porušuje právo na vierovyznanie

Väčšina ľudí na svete nemá garantované právo na slobodu vierovyznania

Až 85% svetovej populácie sa hlási k náboženskému vyznaniu.

Spolu takmer 4,9 miliardy, teda 62 % ľudí žije v krajinách, kde je náboženská sloboda výrazne obmedzená. 

Právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania sa porušuje v 61 zo 196 krajín sveta (31 %). Útlak z dôvodu vierovyznania sa v rokoch 2021 – 2022 zhoršil. Zvýšila sa aj beztrestnosť utláčateľov.

Tieto zistenia uvádza najnovšia Správa o stave náboženskej slobody vo svete (World Religious Freedom Report), ktorú 22. júna zverejnila pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

Štúdia sa vzťahuje na obdobie od januára 2021 do decembra 2022. Je jedinou nezávislou správou, ktorá analyzuje dodržiavanie a porušovanie práva stanoveného v článku 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv na celom svete a pre všetky náboženstvá.

85%
svetovej populácie sa hlási k nejakej forme náboženstva
61
zo 196 krajín sveta porušuje náboženskú slobodu
4,9
miliardy ľudí nemá garantovanú slobodu vierovyznania

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru a slobodu sám či spoločne s inými, verejne alebo súkromne, prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru vo výuke, v praktickom živote, bohoslužbe a obradoch.

Všeobecná deklarácia ľudských práv, článok 18