Modlitbou za deti, za ich zdravie a požehnanie odovzdávame nášmu nebeskému Otcovi to najvzácnejšie, čo máme. Rodičia sa už od prvej chvíle modlia za svoje nenarodené deti, a pokračujú v modlitbovom sprevádzaní aj vtedy, keď deti dospievajú, osamostatňujú sa a opúšťajú rodinu. K čo najvrúcnejšej modlitbe za deti ich povzbudzuje aj pápež František

“Myslím najmä na matky a otcov, ktorí každé ráno a večer požehnávajú svoje deti. Tento zvyk v niektorých rodinách stále pretrváva: požehnanie dieťaťa je modlitbou.” 

pápež František

Boh rodičom preukázal dôveru, keď im zveril do ochrany a starostlivosti deti. Stali sa tak rodinou, kde vládne ako pravidlo nežnosť, odpustenie, úcta, vernosť a nezištná služba. (KKC 2223)

Rodičia majú byť pre deti stálymi a dobrými vzormi, milovať svoje deti, vážiť si ich a urobiť všetko pre ich telesný a duševný rozvoj. (Youcat 372)

Ponúkame Vám niekoľko textov modlitieb za deti: požehnanie detí, modlitbu rodičov za deti, modlitbu za staršie deti, zasvätenie detí Panne Márii, modlitbu za nenarodené deti a modlitbu za potratené deti. Nájdete ich nižšie v tomto článku. 

Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.

Amen.

 

Modlitba rodičov za deti 

Nebeský Otče, zveril si nám deti, aby sme ich vychovali k tvojej oslave a pre ich večné šťastie. Stvoril si ich na svoj obraz a krstom si ich prijal za svoje. Sú to tvoje deti a majú tvojimi aj zostať. Sú to zároveň aj naše deti, po nás zdedili svoje vlohy a sklony. Prosíme, Pane, žehnaj ich. Ochraňuj ich v nebezpečenstvách života a v pokušeniach. Uchovaj im pravú vieru.

Daj im dobrých kamarátov a úprimných priateľov. Osvieť ich pri voľbe povolania, aby ťa mohli oslavovať spoluprácou na tvojom stvoriteľskom diele. Nebeský Otče, pomôž nám, aby sme ich viedli k tebe s cieľavedomou dôslednosťou a so srdečnou dobrotou. Daj, aby sme v nich našli radosť. Kiež ti môžeme jedného dňa povedať: Tu sú deti, ktoré si nám zveril. 

Svätá Mária, matka Božia, ujmi sa našich detí. Veď si aj ich matkou. Kráľovná anjelov, buď im spolu s ich anjelmi strážnymi stálou ochrankyňou a veď ich po cestách života do kráľovstva večnej radosti, kde sa aj my s nimi túžime opäť a navždy stretnúť. 

Amen. 

(zdroj: pastorace.cz)

 

 

Modlitba za staršie deti

Otče náš, sú vonku a ja ich nemôžem chrániť. Čím sú väčšie, tým menej môžem byť s nimi. 

Idú si svojimi vlastnými cestami a mne nezostáva nič iné, len ich zveriť tebe a snažiť sa im rozumieť a radiť. 

Daj im dobrých kamarátov a priateľov, a tiež dobrých dospelých okolo nich, ktorým na nich bude záležať. 

Chráň ich, aby sa im nestalo nič zlé, a aby samy nezavinili nešťastie. 

Ochraňuj ich, aby nerobili nič nesprávne, keď sú samy medzi sebou. 

Predovšetkým daj jedno: aby sa rady vracali domov, aby sa tešili na domov rodičov a aby ho milovali. 

Daj, aby sa mi darilo urobiť tento domov a náš rodinný krb príjemným a zachovať ho taký čo najdlhšie. 

Im daj, aby nemysleli na svojich rodičov so strachom ani vtedy, keď urobia niečo zlé. 

Zachovaj im dôveru, že tento dom je pre ne stále otvorený aj napriek všetkým hlúpostiam, ktoré urobili. 

Daj nám všetkým, aby im náš domov ukazoval, čo znamená byť doma, byť pri tebe tam, kde si ty doma, pri stole v tvojom večnom kráľovstve. 

Amen. 

(zdroj: modlitba.estranky.cz)

 

“Ľudia milujú svoje deti ešte predtým, ako si to svojím konaním zaslúžia, ešte predtým, ako dokážu rozprávať alebo rozmýšľať, dokonca ešte predtým, ako sa narodia.”

pápež František

Zasvätenie detí Panne Márii

Panna Mária, ty si blízko Ježišovmu srdcu. Zverujem svoje deti do tvojej materinskej starostlivosti a od najútlejšieho detstva ich celkom odovzdávam tebe. Kiež ich sprevádza tvoja mocná ochrana na všetkých ich cestách. 

Buď ich strážkyňou, uchovaj ich v nevinnosti duše a v zdraví tela. Vypros im od Boha svetlo do ich neskúsenosti, oporu v slabostiach, ovládanie vášní, aby vždy kráčali po ceste pravdy a cnosti. 

Prenikni ich dušu spasiteľnou Božou bázňou, ktorá je počiatkom múdrosti, aby statočne bojovali proti svojim chybám, slabostiam a nebezpečným situáciám. 

Pros za nich, aby vytrvalo slúžili Bohu na tejto zemi a raz ho mohli s tebou chváliť v nebi.

Amen. 

(zdroj: vojtechkodet.cz)

 

“Blaženosť detí spočíva v tom, že v každom z nich sa napĺňa nové stvorenie a že každé z nich je novou výzvou vesmíru.”

Gilbert Keith Chesterton

 

Žehnajúca modlitba rodiča za deti

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy.

Uzdravuj svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ich na cestách, Pane Ježišu. V Tvojom mene im žehnám a vyprosujem pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou.

Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám ich v Tvojom mene, aby boli zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba s celou našou rodinou.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri nich, a že ich žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správal s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. 

Pane Ježišu, Ty miluješ naše deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote – nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky. 

Amen.

(zdroj: modlenie.sk)

 

“Deti sú darom. Každé je jedinečné a neopakovateľné.”

pápež František

 

Modlitba za ešte nenarodené dieťa

Ó, Matka Mária, Ty, čo poznáš všetko o radosti a šťastí a neistote, ktorú cíti každá matka vo vzťahu ku svojmu ešte nenarodenému dieťaťu.

Žehnaj rodičov a žehnaj aj toto dieťa, také maličké a drobné. Priprav mu život plný pokoja a radosti, lásky a šťastia. Ochraňuj tento malý život so všetkou tvojou silou a so všetkou tvojou pozornosťou.

Najdrahšia Matka, Mária bdej, aby toto malé srdce tlčúce v živote svojej matky nikto neranil skôr ako sa narodí a skôr ako uskutoční svoje poslanie v tomto svete, ktorý nám daroval náš dobrotivý Otec.

Amen.

(zdroj: modlenie.sk)

 

“Každé dieťa je vzácne. Každé dieťa je Božím stvorením.”

sv. Matka Tereza z Kalkaty

 

Modlitba za potratené deti

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to, že si nám dal veľký dar života. S veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo pre všetkých našich drahých zosnulých. Spomíname si aj na tých najbezbrannejších, ktorí zomreli násilnou smrťou ešte skôr, ako sa mohli narodiť.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov takto zabitých detí, ale aj pre tých, ktorí sa chystajú svoje počaté dieťa usmrtiť, aby pochopili, že dieťa je tvoj dar, a nie ich vlastníctvo. Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí asistujú pri usmrcovaní počatých detí, aby spoznali hrôzu svojho počínania, nespreneverovali sa svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti. Zošli im svetlo pravdy, aby spoznali hodnotu každého ľudského života a mali ho v úcte.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou, každý na svojom mieste a vo svojom povolaní, vydávali svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzený skon, a tak prispievali k šíreniu „evanjelia života“.

Panna Mária, Matka Božia a naša Matka, prihováraj sa za nás u svojho Syna, aby vyslyšal naše prosby, ktoré predkladáme v tejto modlitbe.

Amen.

(zdroj: forumzivota.sk)

 

 

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, cathopic.com