Prelatúra Corocoro sa nachádza v Andách a podmienky na život sú v nej ťažké. Ľudia sú roztrúsení v malých osadách, len niektoré majú viac ako 10 000 obyvateľov. Až 80 % z 290 000 obyvateľov žije v extrémnej chudobe. Ďalším problémom je exodus z vidieka. Mnohí sa sťahujú do veľkých miest, kde končia v chudobných štvrtiach, celkom odtrhnutí od svojich rodín.

Výzvy pre miestnu cirkev sú v tejto prelatúre obrovské: iba 17 kňazov sa stará
o 27 farností, pričom každá farnosť pozostáva z 80 malých miest, neraz ťažko dostupných. Väčšinu z nich môže kňaz navštíviť raz či dva razy do roka. Katechétov, ktorí by mohli tamojších ľudí pripravovať na krst alebo prijatie iných sviatostí, je tiež nedostatok. Sekty sa však šíria rýchlo.

Biskup Pascual Limachi Ortiz sám pochádza z domorodého etnika Aymara,
ku ktorému patrí väčšina obyvateľov prelatúry. Chce zmeniť aktuálnu situáciu, a preto sa rozhodol venovať hlavne pastorácii mládeže, veď ona je budúcnosťou Cirkvi. Roku 2021 začal vďaka pomoci pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi realizovať vzdelávací program zameraný vzdelávanie mladých ľudí vo viere. Keďže zaznamenal mimoriadny úspech, plánuje v iniciatíve pokračovať a chce ju ešte rozšíriť.

 

 

Napísal nám: „V súčasnosti vidíme, že je nevyhnutné neprestávať v práci s mladými, ktorí sú v našej spoločnosti najzanedbávanejšou skupinou. Máme veľký záujem, aby sa naša práca mohla rozvinúť aj v tých farnostiach a oblastiach, kde sme doteraz neboli zastúpení. Chceli by sme zvýšiť počet účastníkov programu a potrebujeme intenzívne
a kvalitne vyškoliť určitý počet mladých ľudí, ktorí sa stanú vedúcimi skupín. Zároveň je pre nás veľmi, naozaj veľmi dôležité zamerať sa na pastoráciu povolaní. Náš projekt sa orientuje na mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov – tvoria 28 % z celkového počtu obyvateľov prelatúry, čiže ide o 87 000 osôb.“

Vzdelávací program pozostáva z kurzov na rôzne témy: Sväté písmo, sviatosti, kresťanské hodnoty, morálka a i. Okrem nich sú jeho súčasťou duchovné cvičenia, obnovy a stretnutia mládeže. Vyžadujú si nielen pracovné materiály, ale aj výdavky na cestovanie, ubytovanie a stravovanie účastníkov.

 

Radi by sme podporili tento hodnotný program, na vzniku ktorého sme sa podieľali a ktorý významne prispieva k výchove vo viere a pastorácii povolaní v mimoriadne ťažkom regióne Bolívie. Pridáte sa k nám?