V roku 2020 oslávili Dcéry milosrdenstva Tretieho rádu svätého Františka 100. výročie svojho založenia. Kongregácia vznikla roku 1920 v dnešnom Chorvátsku. Osem rokov po založení bola začlenená do Tretieho rádu svätého Františka.

Dnes sestry žijú v 52 komunitách v 14 krajinách Európy, Afriky a Latinskej Ameriky. Pomáhajú chudobným, ošetrujú chorých, pracujú v školách a venujú sa najmä výchove a vzdelávaniu dievčat. Vo farnostiach sa zaoberajú katechézou a inými dôležitými úlohami. V podstate pomáhajú všade tam, kde to ľudia fyzicky alebo duchovne potrebujú.

Sestry pôsobia aj v Konžskej demokratickej republike, jednej z najchudobnejších krajín sveta. Kongregácia sa tu teší z nových povolaní. V obci Maluku v arcidiecéze Kinshasa majú už dve sestry, ktoré zložili doživotné sľuby, jednu sestru s dočasnými sľubmi a päť mladých žien, ktoré sú na začiatku formácie.

V Maluku sa sestry osobitne zaviazali pomáhať mladým dievčatám, ohrozeným deťom a mladým matkám v núdzi. Keďže nemajú žiadny príjem, sú odkázané na pomoc druhých, aby zaplatili nevyhnutné: nájomné za dom, elektrinu, vodu, jedlo, lekársku starostlivosť, dopravu a iné. Je to pre ne veľká finančná záťaž. Nemôžu sa spoľahnúť ani na podporu spolusestier v iných krajinách, pretože hospodárska kríza a pandémia aj im sťažujú prežitie.

 

 

Dcéry milosrdenstva sa v tejto situácii obrátili na ACN. Sestra Mirela a jej spolusestry dôverujú Božej prozreteľnosti i veľkorysosti našich dobrodincov. Nechceme túto ich dôveru sklamať – prisľúbili sme im 6 000 €.