Magisterské štúdium psychospirituálnej terapie na Lux Terra Leadership Foundation v meste Karen v Keni predstavuje dvojročný intenzívny kurz, ktorý zahrnuje akademické vzdelanie, duchovný rast a premenu. Jeho ambíciou je vychovať pre Cirkev a spoločnosť takých lídrov, ktorí sprostredkujú duchovné uzdravenie, integráciu osobnosti a pokoj ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných okolnostiach, a zároveň budú podporovať sebauvedomenie, osobnostný rast a premenu pastoračných pracovníkov i veriacich.

PSI ponúka profesionálne vzdelanie na vysokej úrovni. Čerpá z toho najlepšieho v kresťanskej duchovnej tradícii a využíva najmodernejšie psychoterapeutické nástroje, prístupy a metódy liečby, pričom zohľadňuje historický, náboženský a sociologický kontext Afriky. Štúdium sa uskutočňuje v kresťanskom prostredí a je určené tým, ktorí by chceli pôsobiť ako psychospirituálni terapeuti a kresťanskí poradcovia v rôznych inštitúciách v anglicky hovoriacich oblastiach Afriky. Medzi vyučovacie predmety patrí napr. teória psychoterapie či aspekty africkej kultúry v poradenstve; súčasťou štúdia je stáž u psychospirituálneho poradcu.

Traumatizovaní kresťania v Gusau potrebujú profesionálnych terapeutov

„Naša služba zahŕňa predovšetkým evanjelizáciu, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, šitie, pečenie hostií a katechézu. Ak chceme do spoločnosti priniesť uzdravenie a zmenu, musíme v rámci zdravotnej starostlivosti poskytovať aj psychospirituálnu terapiu, ktorá reaguje na naliehavú potrebu trpiacich bratov a sestier v Nigérii,“ uviedla sestra Juliana, jedna z dominikánok v Gusau.

Jej predstavená ďalej vysvetlila: „Sestru Julianu sme na tento kurz vybrali preto, lebo ju vnímame ako radostnú ženu hlbokej viery, ktorá je veľmi pracovitá, sebavedomá a svedomitá. Príkladom života motivuje a inšpiruje ľudí v svojom okolí. Z toho, ako vykonáva povinnosti, vidno, že skutočne chápe a miluje zasvätený život i našu dominikánsku charizmu. Má hlboký zmysel pre sociálnu spravodlivosť, dobročinnosť, zmierenie a pokoj. Nechýba jej pastoračná horlivosť, duchovná hĺbka a prenikavý intelekt, ktoré sú ovocím jej stretnutia s Bohom. Je spoľahlivá a odhodlaná rásť ako osobnosť. S oduševnením sa angažuje v službe marginalizovaným deťom, najmä tým s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, v službe formácie, poradenstva aj v evanjelizácii väzenkýň vo väznici v blízkosti noviciátu. Už deväť rokov pôsobí ako novicmajsterka. Vďaka štúdiu by dokázala mnohým ľuďom odborne sprostredkovať psychospirituálne uzdravenie a premenu.“

 

Dominikánske sestry svätej Kataríny Sienskej, Gusau.

 

Vzdelanie je nevyhnutnou podmienkou uskutočňovania poslania sestier, ktorým je hlásať dobrú zvesť v neustále sa meniacej a vyvíjajúcej sa africkej spoločnosti. Nigéria sa už niekoľko rokov nachádza v stave sústavnej neistoty a strachu, v ktorom ju džihádistickí povstalci udržiavajú bezhlavým vraždením (vrátane žien a detí), únosmi, znásilneniami a inými formami mučenia či lúpežnými prepadnutiami v domoch a na uliciach. Častými cieľmi sa stávajú kňazi, zasvätené osoby a kresťania všeobecne. Mnohých ľudí už pripravili o strechu nad hlavou a zanechali ich v stave depresie, traumy, zmätku. Takto vnútorne zranení ľudia sú potom náchylnejší na rôzne formy kriminality (krádeže, zanedbávanie starostlivosti o deti, detská práca, detské sobáše a pod.), stávajú sa obeťami zneužívania (predovšetkým sexuálneho) a neraz za jediné východisko zo svojej zúfalej situácie pokladajú alkohol alebo drogy.

 

Žiaci v triede, ktorým sa venujú sestry dominikánky.

 

„Verím, že vďaka vzdelaniu na PSI sa sestra Juliana dokáže postaviť za našich znevýhodnených, bezbranných, utláčaných a prenasledovaných bratov a sestry, psychicky zotročených džihádistami, a to nielen v Cirkvi, ale i v celej spoločnosti. Často sa s nimi zaobchádza, akoby nemali žiadne práva, dokonca ani právo žiť vo vlastnej krajine. Môžeme ich naučiť lepšie zvládať životné situácie tým, že im pomôžeme prehĺbiť si vieru, získať nádej a posilniť si odolnosť. Musíme im sprostredkovať uzdravenie a ukázať, ako si ho udržať, ako nájsť lepšie spôsoby napĺňania ich potrieb, a tak v konečnom dôsledku podporiť ich ľudskú integritu,“ uzatvorila predstavená.

 

Príspevok vo výške 12 000 € umožní sestre Juliane a ďalším záujemcom absolvovať rok štúdia psychospirituálnej terapie. Suma 100 € pokryje náklady na mesiac štúdia.