Kongregácia Bratov sv. Martina z Porres bola založená roku 1953 v Južnom Sudáne. Rehoľníci, ktorí do nej patria, pôsobia vo farnostiach, učia na školách a rôznymi charitatívnymi aktivitami pomáhajú núdznym.

Domorodá africká kongregácia je chudobná, a preto odkázaná na pomoc zo zahraničia. Týka sa to i ďalšej formácie rehoľníkov a ich duchovného prehlbovania. Keď chcú slúžiť druhým a zachovať si svoje povolanie, potrebujú sa neustále posilňovať v duchovnom živote. Od roku 2013 sa takto zamerané podujatia nemohli konať. Otec Charles Olum, predstavený bratov v Ugande, nás teraz požiadal o pomoc. Intenzívny modlitbový život je totiž základom všetkých ostatných činností – vďaka nemu ony prinášajú plody. Dôležitými prvkami, ktoré vedú k posväcovaniu duší, sú aj komunitný život rehoľníkov a vernosť ich zakladajúcej charizme. „Kristus je stredobodom všetkých našich cieľov a túžob,“ píše nám otec Charles. Osobný vzťah ku Kristovi má byť najdôležitejším a skúsenosť modlitbového života sa musí pretaviť do konkrétnych činov. Takýto vnútorný postoj treba neustále posilňovať a cvičiť. Na tento úmysel darovali naši dobrodinci rehoľníkom 7 000 € – sú určené na ich ďalšiu formáciu.

Otec Charles všetkým adresoval tieto slová: „V mene Božom a v mene mojich spolubratov, ktorí prijali útechu vašej lásky, vám z celého srdca ďakujeme za neúnavnú podporu misie v chudobnom regióne severnej Ugandy. Nech vás všemohúci Boh žehná za dobré dielo, ktoré ste vykonali pre našich bratov. Spolubratia si hlboko cenia vaše priateľské gestá. Pochopili sme, že skutočný priateľ je ten, ktorý pomáha v núdzi. Vieme, že ste svoju obetu priniesli z lásky k Bohu, a veríme, že duchovná potrava, ktorú sme dostali, nás posilní v našom poslaní v Cirkvi. Každý deň sa za vás vrúcne modlíme, a to najmä pri každodennej svätej omši.“

 

Tento príbeh ste mohli čítať vďaka štedrým podporovateľom. Pošlite svoj dar chudobným kresťanom aj do iných častí sveta.