Nenápadný, no predsa bol Ježišovi najbližšie. Svätý Jozef sa medzi kresťanmi teší mimoriadnej obľube. Litánie k svätému Jozefovi sú toho dôkazom. Dôverujeme jeho orodovaniu, hoci sa nezachoval ani jeden jeho výrok.

V litániách ho oslovujeme mnohými vlastnosťami, hoci mu na prvý pohľad chýbajú silné stránky iných známych svätcov: Nie je mučeníkom ako svätý Maximilián Kolbe, nie je učiteľom Cirkvi ako svätý Tomáš Akvinský, nezaložil rehoľný rád ako svätý František a nebol mystikom ako svätý Ján od Kríža. A predsa sa mu dostalo veľkej cti vychovávať, obliekať a živiť Mesiáša, poskytnúť mu domov a otcovské vedenie. Hneď po Panne Márii mu bolo pravdepodobne najdlhšie dovolené žiť v tesnej blízkosti nášho Spasiteľa.

Ako by mohol Ježiš Kristus niečo odoprieť svätému Jozefovi, jemu, ktorý mu počas svojho pozemského života nikdy nič neodoprel?

svätý Augustín

 

Život s Ježišom

Ešte pred Ježišovým narodením sa Jozefovi prihovoril Boh prostredníctvom anjela. Hoci Jozef nie je Ježišovým biologickým otcom, má prevziať otcovskú úlohu. Nepredstavujme si však Jozefa ako nejakého vychovávateľa alebo dozorcu. Významne totiž prispieva k legitimizácii Ježiša ako Mesiáša. Jozef je potomkom kráľa Dávida (porov. Mt 1,1), a preto aj Ježiš pochádza z tohto rodu. To je charakteristika Mesiáša, Pomazaného, Krista (porov. Jn 7, 42).

Jozef bol svedkom a pripravovateľom najväčšej udalosti v dejinách ľudstva: narodenia Ježiša. Bol to určite Jozef, kto ako prvý niesol zodpovednosť za svoju manželku a za dieťa Ježiša. Útek do Egypta (porov. Mt 2,13) ležal najmä na jeho pleciach. Keď po Herodesovej smrti anjel priviedol Jozefa späť do Izraela, nasledovalo dlhé obdobie, o ktorom Biblia takmer úplne mlčí. Jozef sa objavuje len raz, keď Ježiša nachádza v chráme (porov. Lk 2). Čítame, že po tejto udalosti bol Ježiš svojim rodičom poslušný.

Ježiš aj Jozef vykonávali remeslo. Je veľmi pravdepodobné, že Ježiš sa svoje znalosti naučil od svojho pestúna. Dnes sa predpokladá, že Ježiš žil vo svojom rodičovskom dome približne tridsať rokov, kým začal verejne pôsobiť. To sa stalo na svadbe v Káne Galilejskej, kde Ježiš na žiadosť svojej matky premenil vodu na víno (porov. Jn 2). Jozef sa už neobjavuje ani tu, ani v neskoršom priebehu evanjelií. Môžeme teda predpokladať, že medzitým zomrel, pravdepodobne v kruhu Ježiša a Márie, svojej rodiny.

Svätý Jozef je symbolom jednoduchosti a pokory a vzorom svätosti každodenného života. Neohromuje nás, no povzbudzuje, aby sme kráčali neokázalou, ale blahoslavenou cestou. 

 

Svätosť svätých nie je založená na senzačných skutkoch, ale na maličkostiach, ktoré sa v očiach sveta javia ako banality.

pápež Ján XXIII.

 

Úcta k svätému Jozefovi

Na základe jeho života je svätý Jozef vzývaný ako orodovník v mnohých situáciách. Okrem množstva modlitieb pri potrebách každodenného života sa k nemu utiekame s prosbou o dobrú smrť. Litánie k svätému Jozefovi poukazujú na jeho otcovskú ochranu a starostlivosť o nás, Ježišových bratov. 

Dôležitým dokumentom o svätom Jozefovi je apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. Redemptoris Custos o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi z roku 1989. Pápež Pius IX. vyhlásil svätého Jozefa za patróna Katolíckej cirkvi v roku 1870. Pápež František pri príležitosti 150. výročia tohto vyhlásenia vydal apoštolský list Patris Corde (So srdcom otca). 

Spomienka na svätého Jozefa pripadá na 19. marca. 

 

V každej situácii svojho života dokázal Jozef povedať svoje „fiat“ tak ako Mária pri zvestovaní a Ježiš v Getsemanskej záhrade.

pápež František, Patris Corde

 

Litánie sú meditatívna a prosebná modlitba

Táto forma modlitby vychádza zo žalmu 136: “Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nad bohmi… Oslavujte Pána nad pánmi… On jediný koná veľké zázraky…”, so záverečnými slovami v každom verši: „lebo jeho milosrdenstvo je večné.“

Slovo litánia pochádza cez latinské litania zo starogréckeho λιτανεία (litaneía), ktoré zase pochádza z λιτή (litḗ), čo znamená „prosba, naliehanie“. Vo východných cirkvách sa takáto modlitba označuje ako ekténia.

Litánie sa môžu čítať alebo aj spievať. Stály prvok opakovania odpovede a striedavý spev či recitácia dodávajú modlitbe litánií meditatívny charakter.

 

 

Modlitba pápeža Františka k svätému Jozefovi

Buď pozdravený ochranca Vykupiteľa
a ženích Panny Márie.
Tebe Boh zveril svojho Syna;
v teba Mária vložila svoju dôveru;
s tebou sa Kristus stal mužom.

 

Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom
a veď nás po ceste života.
Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu
a ochráň nás pred každým zlom.
Amen.

 

(Apoštolský list Patris Corde)

 

 

Litánie k úcte svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie

 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. 

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. 

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

 

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätý Jozef, oroduj za nás.

Preslávny potomok Dávida, oroduj za nás.

Svetlo patriarchov, oroduj za nás.

Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás.

Ochranca Vykupiteľa, oroduj za nás.

Šľachetný ochranca Panny, oroduj za nás.

Pestún Božieho Syna, oroduj za nás.

Starostlivý ochranca Krista, oroduj za nás.

Služobník Krista, oroduj za nás.

Služobník spásy, oroduj za nás.

Hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás.

Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás.

Jozef najčistejší, oroduj za nás.

Jozef najmúdrejší, oroduj za nás.

Jozef najmocnejší, oroduj za nás.

Jozef najposlušnejší, oroduj za nás.

Jozef najvernejší, oroduj za nás.

Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás.

Milovník chudoby, oroduj za nás.

Príklad robotníkov, oroduj za nás.

Ozdoba domáceho života, oroduj za nás.

Ochranca panien, oroduj za nás.

Opora rodín, oroduj za nás.

Posila v ťažkostiach, oroduj za nás.

Útecha ubiedených, oroduj za nás.

Nádej chorých, oroduj za nás.

Patrón vyhnancov, oroduj za nás.

Patrón utrápených, oroduj za nás.

Patrón chudobných, oroduj za nás.

Patrón umierajúcich, oroduj za nás.

Postrach zlých duchov, oroduj za nás.

Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

V. Ustanovil ho za pána svojho domu.

R. A za správcu všetkého svojho majetku.

 

Modlime sa.

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie; s dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

 

Jozef nás učí, že viera v Boha zahŕňa aj vieru v to, že môže konať aj cez naše obavy, naše slabosti, našu krehkosť.

pápež František, Patris Corde

 

Modlitba k svätému Jozefovi

Svätý Jozef, Ty si poznal úzkosť, prenasledovanie, chudobu a námahu každodennej práce.

Pomôž všetkým, ktorí sa namáhajú o každodenný chlieb, tým, ktorí stratili nádej, ktorí trpia na tele i na duši, obzvlášť trpiacim a prenasledovaným pre Ježišovo meno.

Nauč ma žiť pre Ježiša a Máriu s takou láskou, ako si žil Ty.

Požehnaj Cirkev, aby žila verne podľa pravdy evanjelia a v službe najmenším spoznávala Krista.

Vypros mi od Pána otvorené a veľkodušné srdce, aby som vždy hľadal Božiu vôľu, učil sa rásť v dôvere v Božiu prozreteľnosť a vedel sa deliť so svojimi darmi.

Požehnaj deti a mladých, aby mali otcov a mamy, ktorí si ctia Svätú Rodinu.

Buď otcom pre všetky národy, ochráň ich pred zlom a vypros im pravý duchovný a materiálny pokrok. 

Veď ma po ceste spásy a buď pri mne v najdôležitejšom okamihu môjho života, keď ma Otec, Syn a Duch Svätý povolajú k sebe do večnosti.

Amen.

 

(modlitba, ktorú sa modlia spolupracovníci nadácie ACN na Slovensku)

Dôvera ľudu vo sv. Jozefa je zhrnutá vo vyjadrení „Ite ad Ioseph“, ktoré odkazuje na čas hladomoru v Egypte, keď ľud prosil faraóna o chlieb a on mu odpovedal „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie!“

pápež František, Patris Corde

 

Sedem nových invokácií k litániám k svätému Jozefovi

Pápež František v roku 2021 schválil sedem nových invokácií, ktorými obohatil Litánie ku cti sv. Jozefa. Sú nimi nasledujúce invokácie s odkazmi na ich pôvodcov:

Ochranca Vykupiteľa (Custos Redemptoris)sv. Ján Pavol II. takto nazval svoju apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos z roku 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi.

Kristov služobník (Serve Christi) – sv. Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citovanej v Redemptoris custos č. 8 a Patris corde č. 1.

Služobník spásy (Minister salutis) – výraz od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Redemptoris custos, č. 8.

Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) – pápež František takto hovorí o sv. Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde. Z rovnakého dokumentu (č. 5) pochádzajú aj ďalšie tri invokácie:

Patrón utečencov (Patrone exsulum),

Patrón trpiacich (Patrone afflictorum),

Patrón chudobných (Patrone pauperum). 

zdroj: vaticannews.com

 

Od Jozefa sa máme učiť starostlivosti a zodpovednosti: milovať Dieťa a jeho matku; milovať sviatosti a dobročinnú lásku; milovať Cirkev a chudobných.

pápež František, Patris Corde

Aj keď sa utiekate k mnohým svätým ako k svojim orodovníkom, obracajte sa najmä na svätého Jozefa, lebo on má veľkú moc u Boha.

svätá Terézia z Avily

 

Foto: ACN, Cathopic