Divotvorca, radca, zázračný pomocník. K libanonskému pustovníkovi svätému Charbelovi Makhloufovi sa obracajú v prosbe o príhovor kresťania na celom svete. Tento maronitský mních mal už za svojho života povesť svätosti, a dodnes sa na jeho príhovor dejú zázračné uzdravenia.

Nižšie nájdete texty modlitby k sv. Charbelovi, novénu k sv. Charbelovi, ako aj litánie k sv. Charbelovi.

 

„Človek, ktorý sa modlí, prežíva tajomstvo existencie, no človek, ktorý sa nemodlí, takmer neexistuje.“

svätý Charbel Makhlouf

 

Charbel Makhlouf sa narodil 8. mája 1828 v Beka-Kafra v Libanone ako syn chudobného roľníka. Vo veku 25 rokov sa stal mníchom v kláštore Annaya a v roku 1859 bol vysvätený za kňaza. Svätec viedol mimoriadne prísny kajúci život, noc čo noc kľačal v modlitbe pred svätostánkom aj napriek veľkým mrazom.

V roku 1875 sa presťahoval do pustovne v blízkosti svojho kláštora. Bol považovaný za vzor dokonalého mnícha a uctievaný ako svätec. Počas jednej svätej omše utrpel Charbel mŕtvicu a osem dní strávil nehybne vo svojej pustovni. Zomrel na Štedrý deň, 24. decembra 1898. Jeho hrob sa okamžite stal hojne navštevovaným pútnickým miestom, kde sa diali mnohé zázraky. Zjednocujú sa tu kresťania aj moslimovia a mnohí si odnášajú posvätený „olej svätého Charbela“. V roku 1977 ho pápež Pavol VI. kanonizoval. Jeho sviatok si pripomíname 24. júla.

 

„Uchovávajte teplo rodiny, pretože ani teplo celého sveta ho nemôže nahradiť.“

svätý Charbel Makhlouf

 

Svätý Charbel, ty konáš zázraky,

uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie.

Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť,

o ktorú ťa prosíme,

a pomáhaj nám nasledovať Tvoj svätý a cnostný život.

Amen.

 

 

Modlitba k sv. Charbelovi Makhloufovi

Svätý otec Charbel,
Ty si sa zriekol pôžitkov tohto sveta, žil si v pokore a skrytosti v samote pustovne a teraz prebývaš v nebeskej sláve.
Prihováraj sa za nás.
Očisť naše myšlienky i srdcia, upevni nás vo viere a posilni našu vôľu.
Rozpáľ v nás lásku k Bohu i k blížnemu.
Pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu.
Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi a posilňuj nás vo všednosti dňa.
Mnohí ľudia na Tvoj príhovor dostali od Boha dar uzdravenia duše i tela, vyriešenie problémov v ľudsky beznádejných situáciách.
Zhliadni na nás s láskou a ak je to v súlade s Božou vôľou, vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme,
no predovšetkým nám všetkým pomáhaj každodenne kráčať cestou svätosti do večného života.
Amen.

 

(zdroj: doverujem-a-verim.blogspot.com)

 

Modlitba za potrebné milosti na príhovor svätého Charbela 

Nekonečný svätý Bože, ty sa obdivuhodne prejavuješ vo svätých.
Povolal si svätého Charbela, rehoľníka a pustovníka, aby žil a umieral pre Ježiša Krista.
Dal si mu silu odpútať sa od sveta, aby nad ním zvíťazil čnostným životom rehoľníka a pustovníka.
Prosíme ťa o milosť, aby sme ťa podľa príkladu svätého Charbela milovali a slúžili ti ako on.
Všemohúci Bože, ty si na príhovor svätého Charbela prejavil svoju moc mnohými zázrakmi.
Na jeho orodovanie nám udeľ milosti, o ktoré ťa prosíme (tu povedz, o aké milosti prosíš).
Amen.

 

Otče náš…  Zdravas Mária…  Sláva Otcu…

 

(zdroj: modlitba.sk)

„Neste Kristov kríž a budete mať kľúč od neba.“

svätý Charbel Makhlouf
Kláštor sv. Marona v Libanone, kde žil a je pochovaný sv. Charbel Makhlouf.

 

Novéna k svätému Charbelovi

Prvý deň:
Ó, podivuhodný Charbel, ktorého nepoškvrnené telo nepodliehajúce rozkladu, vyžaruje vôňu neba, ponáhľaj sa mi na pomoc a vypros mi u Boha milosť, o ktorú prosím (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, oroduj za mňa.

Ó, Pane, ktorý si udelil svätému Charbelovi milosť viery, úpenlivo Ťa prosím, aby si mi na jeho príhovor udelil milosť žiť podľa Tvojich prikázaní a podľa Tvojho evanjelia. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

Druhý deň:
Ó, svätý Charbel, mučeník rehoľného života, ktorý si okúsil utrpenie, a z ktorého Pán
Ježiš učinil žiariaci maják, utiekam sa k Tebe a na tvoj príhovor prosím o túto milosť (tu povedz, o akú milosť sa jedná). Úplne ti dôverujem.

Ó, nekonečne dobrotivý Bože, ktorý si oslávil svätého Charbela milosťou konať zázraky, zmiluj sa nado mnou a udeľ mi na jeho príhovor to, o čo Ťa vrúcne prosím.Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

Tretí deň:
Ó, milovaný Charbel, ktorý žiariš ako jasná hviezda na cirkevnom nebi, osvieť moju cestu a
posilni moju nádej. Od teba žiadam túto milosť (tu povedz, o akú milosť sa jedná). Vypros mi ju u ukrižovaného Ježiša, ktorého neprestajne oslavuješ.
Svätý Charbel, vzor trpezlivosti a mlčania, oroduj za mňa.

Ó, Pane Ježišu, ktorý si posvätil svätého Charbela a pomohol si mu niesť kríž, daj mi odvahu čeliť ťažkostiam života s trpezlivosťou a odovzdaním sa do Tvojej božskej vôle na príhovor tohto svätca. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

Štvrtý deň:
Láskavý otče, svätý Charbel, k tebe sa utiekam. Dôvera v teba napĺňa moje srdce. Skrze moc tvojho príhovoru u Boha očakávam milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Preukáž mi znova tvoju láskavosť.
Svätý Charbel, záhrada cností, oroduj za mňa.

Ó, Bože, ktorý si svätému Charbelovi daroval milosť sa Ti podobať, daruj mi milosť rásť v kresťanských cnostiach. Zmiluj sa nado mnou, aby som Ťa mohol chváliť na veky vekov. Tebe patrí vďaka naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

Piaty deň:
Ó, Bohom milovaný Charbel, osvieť ma a pomôž mi. Uč ma tomu, čo je Bohu milé. Ponáhľaj sa k mojej záchrane. Láskavý Charbel, prosím ťa, aby si mi u Boha vyprosil túto milosť (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, priateľ Ukrižovaného, oroduj za mňa.

Ó, Bože, vyslyš moju úbohú prosbu na príhovor svätého Charbela. Zachráň moje úbohé srdce a daruj mu pokoj. Upokoj starosti mojej duše. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

Šiesty deň:
Ó, svätý Charbel, všemocný orodovník, prosím ťa udeľ mi milosť, ktorú potrebujem (tu povedz milosť, o ktorú sa jedná). Jedine tvoje slovo u Ježiša postačiť k tomu, aby mi odpustil, aby sa nado mnou zľutoval a vyslyšal moju prosbu.

Svätý Charbel, radosť neba i zeme, oroduj za mňa.

Ó Bože, ktorý si vyvolil svätého Charbela, aby nás obhajoval pred Tvojou božskou mocou, udeľ mi na jeho príhovor túto milosť (tu povedz, o akú milosť sa jedná), aby som Ťa s ním chválil a oslavoval na veky vekov. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

Siedmy deň:
Ó, všetkými milovaný svätý Charbel, pomocník potrebných. Verím v tvoj príhovor u Boha, udeľ mi prosím túto milosť, ktorú tak potrebujem (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, hviezda, ktorá radí blúdiacim, oroduj za mňa.

Ó, Bože, moje početné hriechy bránia tomu, aby ma zasiahla Tvoja milosť. Daj mi teda milosť robiť pokánie. Odpovedz mi na príhovor svätého Charbela. Navráť radosť môjmu smutnému srdcu a vyslyš moju prosbu. Ty, ktorý si stelesnením milosti, Tebe patrí vďaka a chvála. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

Ôsmy deň:
Ó, svätý Charbel, keď ťa vidím kľačiaceho na podlahe z rákosia, postiaceho sa, pokorujúceho sa
alebo v extáze pred Pánom, moja dôvera a viera v teba vzrastá. Vrúcne ťa prosím, aby si mi pomohol získať milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, ponorený do Boha, oroduj za mňa.

Ó, najnežnejší Ježiš, Ty si pozdvihol svojho milovaného Charbela k dokonalosti evanjelia, pokorne Ťa prosím, udeľ mi milosť dokončiť svoj život podľa Tvojej vôle. Milujem Ťa, ó Bože, Spasiteľ môj. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

Deviaty deň:
Ó, svätý Charbel, som na konci svojej novény. Moje srdce je plné radosti, keď s tebou hovorím. Mám veľkú dôveru, že obdržím od Ježiša tie milosti, o ktoré som ťa prosil skrze tvoj príhovor. Ľutujem svoje hriechy a sľubujem, že sa ich budem vyvarovať. Prosím ťa o vypočutie mojej prosby (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, korunovaný slávou, oroduj za mňa.

Ó, Pane, počúval si modlitby svojho Charbela a udelil si mu milosť zjednotenia s Tebou. Zmiluj sa nado mnou v mojej núdzi a zachráň ma od všetkej zloby, ktorú nemôžem uniesť. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

 

(zdroj: modlitba.sk)

„Pevne stojte vo svojej viere v Krista, nebojte sa, dôverujte Bohu vzkriesenia a života.“

svätý Charbel Makhlouf

 

Litánie k svätému Charbelovi Makhloufovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

 

Svätý Charbel Makhlouf, oroduj za nás.
Veľký duchovný libanonský céder, oroduj za nás.
Poslušný syn chudobných roľníkov, oroduj za nás.
Zbožný hľadač Boha, oroduj za nás.
Obetavý mních, oroduj za nás.
Kňaz zjednotený s Bohom, oroduj za nás.
Kajúcny pustovník, oroduj za nás.
Vytrvalý modlitebník, oroduj za nás.
Bohom osvietený radca, oroduj za nás.
Nápomocný otec chudobných, oroduj za nás.
Utešiteľ trpiacich, oroduj za nás.
Zástanca utláčaných, oroduj za nás.
Vplyvný sprostredkovateľ pokoja, oroduj za nás.
Zázračný pomocník v chorobe a núdzi, oroduj za nás.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
Si veľký vo svojich svätých, láskavý Bože, udeľ nám skrze nich svoje milosrdenstvo.

 

Modlime sa:

Všemohúci Trojjediný Bože, ty si povolal svätého Charbela do svojej osobitnej služby a obdaroval si ho veľkými milosťami. Jeho prostredníctvom si zázračne pomohol mnohým trpiacim, uzdravil chorých, obrátil hriešnikov a potešil smútiacich. Pevne verím, že jeho príhovor môže pomôcť aj mne. Obetujem ti jeho cnosti, obety a modlitby a pokorne ťa prosím o včasnú pomoc v mojich úmysloch a starostiach. Vyslyš ma a osláv svoju moc a dobrotu a svojho verného služobníka z Libanonu. Chcem sa s ním pripojiť k úprimnej vďake, chvále a poklone tebe, ktorý si láska a mocne vládneš nad všetkými stvoreniami na veky vekov.

Amen.

 

(zdroj: So­li­da­rité Li­ban-Su­is­se, máj 2015)