Omšový milodar

Podiel na mystickom Tele Krista

Omšový milodar pomáha Cirkvi na zemi, i pred bránami neba

Svätý farár z Arsu povedal: „Na svete neexistuje nič, čo by sa dalo veľkosťou porovnať so Sviatosťou Eucharistie“. Svätá omša spája nebo so zemou, je stretnutím Boha s ľuďmi za prítomnosti anjelov a svätých.

Boh zostupuje medzi nás, zomiera za nás hriešnikov a darúva nám svetlo zmŕtvychvstania. Preto môžeme položiť na oltár všetky naše úmysly, radosti a trápenia, malé aj veľké. A obzvlášť modliť sa za zosnulých. Svätá omša je ten najvzácnejší dar, ktorý im môžeme dať.

Vďaka tradícii Cirkvi i zjaveniam mnohých svätých a mystikov vieme, že duše v očistci nás túžobne prosia o obetu svätej omše. Tá im prináša úľavu od mnohej bolesti, ba niektorých priamo vyslobodí, aby mohli vstúpiť do večnej slávy. Žiadna iná duchovná obeta nemá takú moc, ako svätá omša, kde sa obetuje sám Kristus.

Myslime na našich zosnulých aj týmto spôsobom – obzvlášť v období tzv. “dušičiek”, kedy si špeciálne pripomíname tých, ktorí nás predišli do večnosti. Počas sviatkov Všetkých svätých, Spomienky verných zosnulých a nasledujúcej “dušičkovej oktávy” im Pán na naše prosby a obety udeľuje špeciálnu milosť a odpustenie.

Omšové milodary pomáhajú putujúcej Cirkvi

Tisíce kňazov z celého sveta nás každoročne prosí o omšové milodary. Títo kňazi slúžia často v krajinách, kde sú kresťania diskriminovaní, utláčaní a prenasledovaní. Alebo na miestach, kde sú veriaci takí chudobní, že nedokážu zabezpečiť ani základné živobytie pre svojich kňazov.

Preto sú pre mnohých kňazov omšové milodary často jediným zdrojom obživy.

Omšové milodary sú cirkevná prax, ktorú poznáme už z prvých storočí, keď veriaci prinášali ako obetu na bohoslužby chlieb a víno a tiež rôzne dary pre Cirkev a pre chudobných.

Dnes má táto obeta podobu omšového milodaru, ktorý je výrazom viery v moc Najsvätejšej obety, zjednotenia našich úmyslov s univerzálnou modlitbou Cirkvi a zdieľania Božej milosti. Zároveň veriaci podporujú cez omšové milodary pastoračnú službu kňazov a tak sa podieľajú na celosvetovej misii Cirkvi.

S omšovým milodarom zverujeme kňazovi aj náš modlitebný úmysel, čo na Slovensku poznáme ako „dať na omšu“.

Vždy však treba pamätať na to, že svätá omša sa nesmie stať predmetom obchodu. Obeta Eucharistie je totiž nekonečná a nezaplatiteľná. Má nevyčísliteľnú hodnotu. Ak teda dávame omšový milodar, je to prejav našej obety a vďačnosti za tento neoceniteľný dar.

Uvedené sumy nie sú „cenou“ za svätú omšu, ale len odporúčanou výškou omšového milodaru, ktorý ACN so schválením Dikastéria pre klérus sprostredkováva núdznym kňazom.

Svedectvo kňaza:

Vďaka omšovým milodarom dokáže pomáhať

Otec Angel Colmenares má 31 rokov a je kňazom v Catia La Mar na predmestí venezuelskej metropoly Caracas. Vďaka omšovým milodarom, ktoré dostáva prostredníctvom nadácie ACN, môže pomáhať jeho farníkom, ktorí trpia veľkou chudobou a často aj hladom.

„Narodil som sa ako posledné z piatich detí a bol som pre rodičov prekvapením. Moja mama mala vtedy 42 rokov, čo je tu vo Venezuele dosť rizikové tehotenstvo. No ona verila Pánu Bohu a On ju požehnal synom, z ktorého sa stal kňaz.“

Keď chodil otec Angel ešte na strednú školu, bol miništrantom a to ho postupne priviedlo na cestu kňazstva. „Tam som si uvedomil ako veľmi potrebujeme kňazov plných radosti a entuziazmu, ktorí budú zvestovať Kristovo evanjelium. Keď som chcel ísť na spoveď, často som videl, ako sú spovednice prázdne a to ma vo vnútri veľmi silno pohlo k tomuto rozhodnutiu.“

Život kňaza vo Venezuele je dnes veľmi komplikovaný z rôznych dôvodov otec Angel učí v seminári, v miestnej škole a robí nemocničného kaplána. K tomu všetkému sa stará o komunity rehoľných sestier, ktoré ho žiadajú o duchovnú službu. A, predovšetkým, má na starosti svoju vlastnú farnosť. A to všetko za minimálnu odmenu.

„Keď som prišiel do tejto farnosti, videl som, ako za posledných 11 rokov veľmi upadla a preto ju musím postaviť znova na nohy. Fara a kostol potrebovali veľkú opravu. Tak sa zo mňa stal nie len kňaz ale aj stavbár.“

No potreby jeho farníkov sú aj oveľa naliehavejšie. „Ľudia chodia denne od domu k domu a prosia o jedlo, ktoré potom donesú do kostola ak obetné dary. Tie potom rozdávam chudobným rodinám. Niekedy sa dokonca ani neskončí omša ľudia už prídu za mnou prosiť o ryžu z obetných darov. Taká je tu chudoba.“

Angelov príbeh je obdivuhodný. Žiaľ, vôbec nie výnimočný. Na svete sú kňazov v podobne ťažkej situácii tisíce. Váš omšový milodar im pomôže vytrvať v službe Bohu a v starostlivosti o svojich veriacich. Za každý milodar vám v ich mene srdečne ďakujeme.

3253
podporených kňazov ročne
15000
odslúžených omší
2500
Slovákov si už dalo odslúžiť omšu cez ACN

ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je nadáciou pápežského práva podľa chirografu Benedikta XVI. z roku 2011. Omšové milodary sprostredkúva núdznym kňazom so schválením Dikastéria pre klérus.