Juhoafrický vnútrozemský štát Zambia síce patrí medzi stabilnejšie krajiny Afriky, no i tak má veľké problémy. Mnohí ľudia žijú v chudobe, infraštruktúra je zlá a rozširujú sa choroby ako AIDS a malária.

Zo 17 mil. obyvateľov krajiny je okolo 95 % kresťanov, väčšinou protestantov; katolíci tvoria jednu pätinu. Výzvu pre cirkvi predstavuje šírenie siekt, ktoré sa usilujú odlákať veriacich najmä tam, kde je málo kňazov. Podobne ako takmer všade v Afrike aj tu sa farnosti rozprestierajú na obrovských plochách a skladajú sa z viacerých dedín. Kňazi musia pri starostlivosti o veriacich prekonávať veľké vzdialenosti a cesty sú zlé. Naliehavo je potrebných viac kňazov.

Bohoslovci pred seminárom
Bohoslovci pred budovou seminára. K tomu, aby sa mohli pripravovať na službu vericim, pomáhajú aj omšové milodary. Foto: ACN

Vo Seminári svätého Dominika v hlavnom meste Lusaka absolvujú mladí muži zo všetkých 11 diecéz krajiny v rámci kňazského vzdelávania štúdium teológie. Ich formácia celkovo trvá 5 rokov, z toho 4 roky venujú štúdiu a rok získavajú praktické skúsenosti vo farnostiach domovských diecéz. Vyučujúci ich potom navštevujú na miestach, kde pôsobia, aby získali predstavu o ich práci a praktickom úsilí.

Rozprávajú sa nielen s mladíkmi, ale aj s tamojšími farármi, ľuďmi zodpovednými za komunitu a miestnym biskupom, ktorý mladých mužov do seminára poslal. Zisťujú, či sa príslušný kandidát osvedčil v praxi a či sa môže vrátiť do kňazského seminára a byť vysvätený. Je samozrejmé, že táto dôležitá otázka si vyžaduje dôkladné preskúmanie a zrelé zváženie. Návštevy vyučujúcich preto zohrávajú kľúčovú úlohu v rozhodovacom procese, takom dôležitom pre mladého muža i miestnu cirkev.

Požehnanie nového auta
Požehnanie nového auta, ktoré dostali aj vďaka dobrodincom zo Slovenska. Foto: ACN

Vyučujúci musia každý rok navštíviť viac ako 30 farností. V krajine, ktorá má rozlohu 752 000 km2, čo je asi 15-krát viac ako rozloha Slovenska, a v ktorej sú cesty vo veľmi zlom stave, to kladie enormné požiadavky na odolnosť vozidla. Staré auto, čo mal seminár doteraz k dispozícii, sa už opotrebovalo.

Vďaka pomoci našich dobrodincov, ktorí venovali 28 400 €, si mohol seminár zadovážiť nové terénne vozidlo. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli!

 

Ak chcete podporiť podobný projekt nadácie ACN, navštívte náš darcovský portál.