23. február 2020 bol príčinou dvojitej radosti pre veriacich Farnosti svätého Klareta v Bishraili v Západnom Bengálsku: slávili strieborné výročie založenia farnosti a súčasne posvätenie nového farského kostola. Pri tejto príležitosti usporiadali veľkú slávnosť. Naši dobrodinci im pri realizácii ich sna mať nový kostol pomohli sumou 35 000 eur.
 
Miestny farár Martin Soren píše:„Zo srdca ďakujeme všetkým dobrodincom ACN za ich veľkorysú finančnú podporu, vďaka ktorej sa tento projekt stal skutočnosťou. Ešte raz by sme sa vám všetkým chceli úprimne poďakovať. Bez vašich nepretržitých modlitieb, bez vašej pomoci a podpory by sme sa do výstavby nového kostola neodvážili pustiť. Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili!“

Pôvodná kaplnka bola zhotovená z hliny a azbestu. Nepostačovala svojou veľkosťou ani technickým stavom (hrozilo i jej zrútenie), a preto bolo v posledných rokoch pre farské spoločenstvo náročné sláviť sväté omše, veľké sviatky, odpustové slávnosti, realizovať katechézy, prípravy snúbencov či pracovať s deťmi a mladými ľuďmi. Keď letné slnko pálilo alebo v období dažďov iba s ťažkosťami usporadúvali podujatia pod šírym nebom.

Vnútro nového kostola počas výstavby. Foto ACN

Katolíci v tomto regióne tvoria len 1% obyvateľstva

Veriaci na výstavbu nového kostola mohli prispieť len skromne, pretože Diecéza Raiganj, do ktorej Bishrail patrí, sa nachádza vo veľmi chudobnom regióne v pohraničnej oblasti susediacej s Bangladéšom. Ľudia, ktorí tu žijú, väčšinou patria k znevýhodneným etnickým menšinám a rodiny zápasia s finančnými problémami. Celkovo 94 000 katolíkov tvorí iba 1 % tamojšieho obyvateľstva. To praktizuje animistické kmeňové náboženstvá; veľmi rozšírené sú povery a viera v čarodejníctvo

Oslobodzujúce posolstvo evanjelia a svedectvo viery kresťanov však priťahuje čoraz viac ľudí. Existujú aj miestne kňazské povolania, ba dokonca väčšina kňazov, ktorí dnes pracujú v diecéze, pochádza odtiaľto. Stále sa objavujú ďalší mladí muži cítiaci povolanie do Božej služby.

Podobne ako v mnohých častiach sveta i tu zohráva Cirkev dôležitú úlohu v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja. Hoci plní predovšetkým pastoračnú úlohu, viera sa rovnako prejavuje v skutkoch praktickej lásky k blížnym bez ohľadu na ich náboženské vyznanie. A vďaka pomoci našich dobrodincov môžu byť teraz veriaci v Bishraili konečne hrdí na svoj kostol a dôstojne sláviť liturgické podujatia.