Otec Youssef Nasr je prezidentom Sekretariátu pre katolícke školy v Libanone. Nedávno sa s pápežskou nadáciou ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi porozprával o výzvach, ktorým školy v tejto krajine čelia v čase vážnej hospodárskej krízy.

Koľko katolíckych škôl existuje v Libanone a aký je v nich pomer kresťanských a moslimských žiakov?

Existujú tri typy katolíckych škôl: 211 stredných katolíckych škôl, ktoré sú odkázané na školné, 90 pološtátnych škôl, ktoré boli do roku 2017 čiastočne podporované štátom, a to formou ročného štipendia (dnes sú práve ony najviac ohrozené), ako aj 19 technických vzdelávacích inštitúcií. Máme približne 200 000 žiakov – 73 % z nich je kresťanov, 27 % moslimov. Naším cieľom je zachovať prítomnosť kresťanov v Libanone. Je to osobitná výzva najmä pre katolícke školy v regiónoch, ktoré sú prevažne moslimské a žije v nich malé percento kresťanov. O takýchto žiakov sa staráme a pomáhame im. Podobne však podporujeme aj kresťanov v regiónoch, kde tvoria väčšinu. Zachovávame si teda vlastnú identitu a súčasne zostávame otvorení voči ostatným komunitám.

Aká je úloha vzdelávacích inštitúcií v podpore medzináboženskej spolupráce?

V Libanone sú súkromné ​​vzdelávacie inštitúcie väčšinou závislé od náboženských inštitúcií. V tomto kontexte majú katolícke školy úlohu koordinovať a spájať – v žiakoch budujú povedomie o iných náboženstvách. Pri šírení posolstva Cirkvi pristupujeme ku každému rovnako. Pravdaže, podporujeme harmóniu a kladieme dôraz na otvorenosť. Usilujeme sa spolupracovať s moslimskými školami, vymieňame si skúsenosti a podporujeme vzájomnú toleranciu. Chceme vytvárať harmóniu medzi kresťanskými a moslimskými školami, ako aj v libanonskej spoločnosti, otvorenej všetkým náboženstvám.

Akú rolu zohrávajú školy pri odovzdávaní viery?

Katolícke školy sú pravou rukou Cirkvi a stelesňujú jej poslanie. Je samozrejmé, že máme svoju identitu, svoje poslanie, svoju víziu. V našich školách je atmosféra presiaknutá kresťanskými hodnotami. Sme oddaní poslaniu Cirkvi a svedčíme o našej viere žiakom, zamestnancom i rodičom.

Prečo je prístup ku kvalitnému vzdelávaniu taký dôležitý? Prečo dáva rodičom nádej a zároveň je dôvodom, aby zostali v Libanone a neemigrovali počas hospodárskej krízy?

Napriek každodenným výzvam terajšej doby túžia rodičia po čo najlepšej budúcnosti pre svoje deti – chcú, aby mali kvalitné vzdelanie. Presne to im ponúkame. Je preto dôležité zachovať existujúce možnosti v oblasti vzdelávania, a tak motivovať ľudí, aby zostali v Libanone a neemigrovali napriek aktuálnej zložitej situácii. Rodičom musíme odovzdávať pozitívny odkaz a ukazovať im, že robíme maximum pre to, aby sme náš vzdelávací systém udržali. Na tom pracujeme.

 Prijímajú moslimské rodiny kresťanský aspekt vzdelávania?

Moslimské rodiny dávajú deti do kresťanských škôl dobrovoľne. Na plnení poslania školy sa tak zúčastňujú nielen kresťanskí, ale i moslimskí žiaci. Ukazuje sa, že pod vplyvom kresťanskej výchovy dokážu byť absolventi našich škôl otvorení k druhým a prejavovať im rešpekt.

Aké sú najväčšie potreby katolíckych škôl? Akým najvážnejším výzvam dnes čelia?

Predovšetkým zápasíme s tým, že od prepadu národnej meny stratili platy učiteľov z veľkej časti svoju hodnotu. Cítime povinnosť postarať sa o učiteľov – každý mesiac im dávame istú peňažnú čiastku v amerických dolároch. Ide nám o to, aby zostali pracovať v školách. To je náš cieľ a dúfame, že vďaka pomoci, ktorú získame, ho dosiahneme. Ďalšou oblasťou, v ktorej potrebujeme pomoc, sú školské výdavky – elektrina a kúrenie tvoria až 40 % našich celkových nákladov. A hoci sa všetko platí v amerických dolároch, rodičia stále uhrádzajú školné najmä v libanonských librách, dnes takmer bezcenných. Bez pomoci, ktorú dostávame, by sme nemohli pokračovať. Skutočne ju naliehavo potrebujeme.

ACN pomáha rodičom s platením školného a prispieva aj na platy učiteľov v 200 školách. Vidíte výsledky tejto podpory?

Bez podpory, ktorú nám ACN poskytuje, by sme vôbec nemohli pokračovať v práci a plniť svoje úlohy. Vašu pomoc potrebujeme, je pre nás nevyhnutná. Len vďaka nej dokážeme zvládať všetky výzvy.

Čo by ste chceli odkázať dobrodincom ACN?

Chcel by som sa poďakovať každému darcovi či darkyni osobitne a povedať, že je pre nás ťažké, priam nemožné pokračovať v práci bez ich pomoci. V našom kresťanskom poslaní s ňou počítame a vieme, že bez nej by bola ohrozená sama naša existencia – ako darcovia teda napĺňate hlavné posolstvo evanjelia.

Rozhovor viedla Diana Khaddaj (v spolupráci s ACN USA)

Foto: ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi