Telekef

15 z 443 domov bolo obnovených

3.39%

231

domov zničených

56

domov vypálených

156

domov poškodených

87

kresťanov sa už vrátilo

29

rodín má nový domov